Tangen Barne- Og Omsorgsbolig AS
Juridisk navn:  Tangen Barne- Og Omsorgsbolig AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22289416
Munkerudveien 53 Munkerudveien 53 Fax:
1165 Oslo 1165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987010223
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 26.04.2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tangen barnebolig as
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Eksakt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,82%
Resultat  
  
14,22%
Egenkapital  
  
85,34%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 9.585.000 8.728.000 7.519.000 4.942.000 6.182.000
Resultat: 1.470.000 1.287.000 1.255.000 317.000 92.000
Egenkapital: 2.289.000 1.235.000 232.000 515.000 198.000
Regnskap for  Tangen Barne- Og Omsorgsbolig AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 9.585.000 8.728.000 7.519.000 4.942.000 6.182.000
Driftskostnader -8.117.000 -7.441.000 -6.267.000 -4.634.000 -6.111.000
Driftsresultat 1.468.000 1.287.000 1.251.000 308.000 70.000
Finansinntekter 2.000 2.000 4.000 11.000 27.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -1.000 -6.000
Finans 2.000 0 4.000 10.000 21.000
Resultat før skatt 1.470.000 1.287.000 1.255.000 317.000 92.000
Skattekostnad -416.000 -283.000 -295.000 0 -26.000
Årsresultat 1.054.000 1.003.000 960.000 317.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 646.000 766.000 405.000 495.000 625.000
Sum omløpsmidler 2.977.000 1.624.000 1.774.000 618.000 369.000
Sum eiendeler 3.623.000 2.390.000 2.179.000 1.113.000 994.000
Sum opptjent egenkapital 2.157.000 1.103.000 99.000 383.000 66.000
Sum egenkapital 2.289.000 1.235.000 232.000 515.000 198.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 28.000
Sum kortsiktig gjeld 1.334.000 1.155.000 1.947.000 598.000 767.000
Sum gjeld og egenkapital 3.623.000 2.390.000 2.178.000 1.113.000 993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 7.519.000 4.942.000 6.182.000
Andre inntekter 9.585.000 8.728.000 0 0 0
Driftsinntekter 9.585.000 8.728.000 7.519.000 4.942.000 6.182.000
Varekostnad -104.000 -98.000 -76.000 -48.000 -73.000
Lønninger -6.460.000 -5.939.000 -4.794.000 -3.489.000 -4.083.000
Avskrivning -168.000 -133.000 -112.000 -181.000 -197.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.385.000 -1.271.000 -1.285.000 -916.000 -1.758.000
Driftskostnader -8.117.000 -7.441.000 -6.267.000 -4.634.000 -6.111.000
Driftsresultat 1.468.000 1.287.000 1.251.000 308.000 70.000
Finansinntekter 2.000 2.000 4.000 11.000 27.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -1.000 -6.000
Finans 2.000 0 4.000 10.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Årsresultat 1.054.000 1.003.000 960.000 317.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 640.000 763.000 391.000 490.000 622.000
Sum varige driftsmidler 640.000 763.000 391.000 490.000 622.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 3.000 14.000 5.000 3.000
Sum anleggsmidler 646.000 766.000 405.000 495.000 625.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 166.000 3.000 0 0
Andre fordringer 174.000 146.000 151.000 117.000 212.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.803.000 1.313.000 1.620.000 501.000 157.000
Sum omløpsmidler 2.977.000 1.624.000 1.774.000 618.000 369.000
Sum eiendeler 3.623.000 2.390.000 2.179.000 1.113.000 994.000
Sum opptjent egenkapital 2.157.000 1.103.000 99.000 383.000 66.000
Sum egenkapital 2.289.000 1.235.000 232.000 515.000 198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 28.000
Leverandørgjeld 22.000 32.000 8.000 16.000 148.000
Betalbar skatt 416.000 283.000 295.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 385.000 395.000 284.000 239.000 262.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 511.000 445.000 360.000 343.000 358.000
Sum kortsiktig gjeld 1.334.000 1.155.000 1.947.000 598.000 767.000
Sum gjeld og egenkapital 3.623.000 2.390.000 2.178.000 1.113.000 993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.643.000 469.000 -173.000 20.000 -398.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.4 0.9 1.0 0.5
Likviditetsgrad 2 2.3 1.5 1.0 1.1 0.5
Soliditet 63.2 51.7 10.6 46.3 19.9
Resultatgrad 15.3 14.7 16.6 6.2 1.1
Rentedekningsgrad 644.5 319.0 16.2
Gjeldsgrad 0.6 0.9 8.4 1.2 4.0
Total kapitalrentabilitet 40.6 53.9 57.6 28.7 9.8
Signatur
23.01.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex