Tangen Barne- Og Omsorgsbolig AS
Juridisk navn:  Tangen Barne- Og Omsorgsbolig AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22289416
Munkerudveien 53 Munkerudveien 53 Fax:
1165 Oslo 1165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987010223
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 4/26/2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tangen barnebolig as
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Eksakt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
52.14%
Resultat  
  
295.9%
Egenkapital  
  
-54.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 7.519.000 4.942.000 6.182.000 10.376.000 12.695.000
Resultat: 1.255.000 317.000 92.000 -830.000 27.000
Egenkapital: 232.000 515.000 198.000 132.000 962.000
Regnskap for  Tangen Barne- Og Omsorgsbolig AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 7.519.000 4.942.000 6.182.000 10.376.000 12.695.000
Driftskostnader -6.267.000 -4.634.000 -6.111.000 -11.221.000 -12.723.000
Driftsresultat 1.251.000 308.000 70.000 -845.000 -28.000
Finansinntekter 4.000 11.000 27.000 25.000 79.000
Finanskostnader 0 -1.000 -6.000 -9.000 -24.000
Finans 4.000 10.000 21.000 16.000 55.000
Resultat før skatt 1.255.000 317.000 92.000 -830.000 27.000
Skattekostnad -295.000 0 -26.000 0 -12.000
Årsresultat 960.000 317.000 66.000 -830.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 405.000 495.000 625.000 862.000 1.062.000
Sum omløpsmidler 1.774.000 618.000 369.000 659.000 1.435.000
Sum eiendeler 2.179.000 1.113.000 994.000 1.521.000 2.497.000
Sum opptjent egenkapital 99.000 383.000 66.000 0 774.000
Sum egenkapital 232.000 515.000 198.000 132.000 962.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 28.000 74.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 1.947.000 598.000 767.000 1.314.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 2.178.000 1.113.000 993.000 1.520.000 2.498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.519.000 4.942.000 6.182.000 10.376.000 12.695.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.519.000 4.942.000 6.182.000 10.376.000 12.695.000
Varekostnad -76.000 -48.000 -73.000 -182.000 -326.000
Lønninger -4.794.000 -3.489.000 -4.083.000 -8.083.000 -9.085.000
Avskrivning -112.000 -181.000 -197.000 -197.000 -321.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.285.000 -916.000 -1.758.000 -2.759.000 -2.991.000
Driftskostnader -6.267.000 -4.634.000 -6.111.000 -11.221.000 -12.723.000
Driftsresultat 1.251.000 308.000 70.000 -845.000 -28.000
Finansinntekter 4.000 11.000 27.000 25.000 79.000
Finanskostnader 0 -1.000 -6.000 -9.000 -24.000
Finans 4.000 10.000 21.000 16.000 55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 960.000 317.000 66.000 -830.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 26.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 391.000 490.000 622.000 818.000 1.015.000
Sum varige driftsmidler 391.000 490.000 622.000 818.000 1.015.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 5.000 3.000 17.000 21.000
Sum anleggsmidler 405.000 495.000 625.000 862.000 1.062.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 0 0 0
Andre fordringer 151.000 117.000 212.000 307.000 335.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.620.000 501.000 157.000 352.000 1.100.000
Sum omløpsmidler 1.774.000 618.000 369.000 659.000 1.435.000
Sum eiendeler 2.179.000 1.113.000 994.000 1.521.000 2.497.000
Sum opptjent egenkapital 99.000 383.000 66.000 0 774.000
Sum egenkapital 232.000 515.000 198.000 132.000 962.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 28.000 74.000 119.000
Leverandørgjeld 8.000 16.000 148.000 155.000 79.000
Betalbar skatt 295.000 0 0 0 49.000
Skyldig offentlige avgifter 284.000 239.000 262.000 406.000 542.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 360.000 343.000 358.000 754.000 745.000
Sum kortsiktig gjeld 1.947.000 598.000 767.000 1.314.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 2.178.000 1.113.000 993.000 1.520.000 2.498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -173.000 20.000 -398.000 -655.000 19.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 0.5 0.5 1.0
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 0.5 0.6 1.1
Soliditet 10.6 46.3 19.9 8.7 38.5
Resultatgrad 16.6 6.2 1.1 -8.1 -0.2
Rentedekningsgrad 319.0 16.2 -91.1 2.1
Gjeldsgrad 8.4 1.2 4.0 10.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 57.6 28.7 9.8 -53.9 2.0
Signatur
23.01.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex