Teknikk Vvs & Bad As
Juridisk navn:  Teknikk Vvs & Bad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Låveveien 50 Låveveien 50 Fax:
0682 Oslo 682 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 923269436
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/13/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Easy Accounting As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 541.000
Resultat: 180.000
Egenkapital: 169.000
Regnskap for  Teknikk Vvs & Bad As
Resultat 2019
Driftsinntekter 541.000
Driftskostnader -361.000
Driftsresultat 180.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 180.000
Skattekostnad -40.000
Årsresultat 140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 275.000
Sum eiendeler 275.000
Sum opptjent egenkapital 139.000
Sum egenkapital 169.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 106.000
Sum gjeld og egenkapital 275.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 541.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 541.000
Varekostnad -214.000
Lønninger -132.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -15.000
Driftskostnader -361.000
Driftsresultat 180.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -1.000
Årsresultat 140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 64.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 211.000
Sum omløpsmidler 275.000
Sum eiendeler 275.000
Sum opptjent egenkapital 139.000
Sum egenkapital 169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 9.000
Betalbar skatt 40.000
Skyldig offentlige avgifter 47.000
Utbytte -1.000
Annen kortsiktig gjeld 11.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000
Sum gjeld og egenkapital 275.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 169.000
Likviditetsgrad 1 2.6
Likviditetsgrad 2 2.6
Soliditet 61.5
Resultatgrad 33.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 65.5
Signatur
27.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex