Tema AS
Juridisk navn:  Tema AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21393442
Strandgata 1 Strandgata 1 Fax: 74390481
7900 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Vikna
Org.nr: 938182965
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 20.01.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Collegium Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4%
Resultat  
  
-301,66%
Egenkapital  
  
-27,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 5.206.000 5.006.000 4.654.000 4.724.000 5.557.000
Resultat: -365.000 181.000 193.000 10.000 42.000
Egenkapital: 733.000 1.009.000 876.000 897.000 890.000
Regnskap for  Tema AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 5.206.000 5.006.000 4.654.000 4.724.000 5.557.000
Driftskostnader -5.555.000 -4.810.000 -4.459.000 -4.708.000 -5.510.000
Driftsresultat -350.000 196.000 195.000 16.000 47.000
Finansinntekter 6.000 2.000 9.000 4.000 5.000
Finanskostnader -22.000 -17.000 -11.000 -10.000 -11.000
Finans -16.000 -15.000 -2.000 -6.000 -6.000
Resultat før skatt -365.000 181.000 193.000 10.000 42.000
Skattekostnad 89.000 -48.000 -53.000 -4.000 -14.000
Årsresultat -277.000 133.000 140.000 7.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 216.000 174.000 52.000 76.000 100.000
Sum omløpsmidler 1.376.000 1.830.000 1.774.000 2.140.000 1.982.000
Sum eiendeler 1.592.000 2.004.000 1.826.000 2.216.000 2.082.000
Sum opptjent egenkapital 593.000 869.000 736.000 757.000 750.000
Sum egenkapital 733.000 1.009.000 876.000 897.000 890.000
Sum langsiktig gjeld 123.000 192.000 144.000 225.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 736.000 803.000 805.000 1.095.000 1.049.000
Sum gjeld og egenkapital 1.592.000 2.004.000 1.825.000 2.217.000 2.083.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.181.000 4.999.000 4.603.000 4.710.000 5.532.000
Andre inntekter 24.000 7.000 51.000 14.000 25.000
Driftsinntekter 5.206.000 5.006.000 4.654.000 4.724.000 5.557.000
Varekostnad -3.779.000 -3.050.000 -2.733.000 -2.852.000 -3.382.000
Lønninger -959.000 -880.000 -1.014.000 -1.122.000 -1.225.000
Avskrivning -44.000 -43.000 -24.000 -17.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -773.000 -837.000 -688.000 -717.000 -897.000
Driftskostnader -5.555.000 -4.810.000 -4.459.000 -4.708.000 -5.510.000
Driftsresultat -350.000 196.000 195.000 16.000 47.000
Finansinntekter 6.000 2.000 9.000 4.000 5.000
Finanskostnader -22.000 -17.000 -11.000 -10.000 -11.000
Finans -16.000 -15.000 -2.000 -6.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -71.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -277.000 133.000 140.000 7.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 67.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 149.000 174.000 52.000 76.000 73.000
Sum varige driftsmidler 149.000 174.000 52.000 76.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 27.000
Sum anleggsmidler 216.000 174.000 52.000 76.000 100.000
Varebeholdning 1.039.000 1.132.000 1.087.000 1.153.000 1.202.000
Kundefordringer 126.000 59.000 95.000 62.000 121.000
Andre fordringer 20.000 67.000 49.000 148.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 190.000 572.000 544.000 777.000 647.000
Sum omløpsmidler 1.376.000 1.830.000 1.774.000 2.140.000 1.982.000
Sum eiendeler 1.592.000 2.004.000 1.826.000 2.216.000 2.082.000
Sum opptjent egenkapital 593.000 869.000 736.000 757.000 750.000
Sum egenkapital 733.000 1.009.000 876.000 897.000 890.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 22.000 38.000 49.000 56.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 99.000
Sum langsiktig gjeld 123.000 192.000 144.000 225.000 144.000
Leverandørgjeld 536.000 400.000 419.000 502.000 451.000
Betalbar skatt 0 64.000 64.000 10.000 0
Skyldig offentlige avgifter 104.000 235.000 197.000 196.000 193.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 104.000 125.000 386.000 306.000
Sum kortsiktig gjeld 736.000 803.000 805.000 1.095.000 1.049.000
Sum gjeld og egenkapital 1.592.000 2.004.000 1.825.000 2.217.000 2.083.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 640.000 1.027.000 969.000 1.045.000 933.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.3 2.2 2.0 1.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 0.9 1.0 0.8
Soliditet 4 50.3 48.0 40.5 42.7
Resultatgrad -6.7 3.9 4.2 0.3 0.8
Rentedekningsgrad -15.9 11.6 18.5 2.0 4.7
Gjeldsgrad 1.2 1.0 1.1 1.5 1.3
Total kapitalrentabilitet -21.6 9.9 11.2 0.9 2.5
Signatur
11.01.2017
FIRMAETS SIGNATUR ER MEDELT DAGLIG LEDER.
Prokurister
11.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex