Textiles AS
Juridisk navn:  Textiles AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23174300
Strandveien 43 Strandveien 43 Fax: 23174301
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 947194488
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Registrert Revisor Bjørn A Halle AS
Utvikling:
Omsetning  
  
76.72%
Resultat  
  
56.24%
Egenkapital  
  
19.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.025.000 580.000 436.000 182.000 0
Resultat: 664.000 425.000 73.000 246.000 -481.000
Egenkapital: 3.206.000 2.691.000 2.292.000 1.019.000 773.000
Regnskap for  Textiles AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.025.000 580.000 436.000 182.000 0
Driftskostnader -142.000 -133.000 -191.000 -114.000 -6.000
Driftsresultat 883.000 448.000 245.000 68.000 -7.000
Finansinntekter 1.000 208.000 229.000 1.236.000 483.000
Finanskostnader -220.000 -231.000 -401.000 -1.057.000 -958.000
Finans -219.000 -23.000 -172.000 179.000 -475.000
Resultat før skatt 664.000 425.000 73.000 246.000 -481.000
Skattekostnad -150.000 -26.000 0 0 0
Årsresultat 514.000 400.000 73.000 246.000 -481.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.007.000 16.494.000 11.644.000 9.032.000 3.292.000
Sum omløpsmidler 153.000 408.000 1.784.000 2.380.000 3.405.000
Sum eiendeler 13.160.000 16.902.000 13.428.000 11.412.000 6.697.000
Sum opptjent egenkapital 1.906.000 1.391.000 992.000 919.000 673.000
Sum egenkapital 3.206.000 2.691.000 2.292.000 1.019.000 773.000
Sum langsiktig gjeld 2.966.000 7.128.000 5.600.000 4.200.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.989.000 7.082.000 5.536.000 6.193.000 5.924.000
Sum gjeld og egenkapital 13.161.000 16.901.000 13.428.000 11.412.000 6.697.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 685.000 580.000 436.000 182.000 0
Andre inntekter 339.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.025.000 580.000 436.000 182.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 73.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -142.000 -133.000 -191.000 -114.000 -79.000
Driftskostnader -142.000 -133.000 -191.000 -114.000 -6.000
Driftsresultat 883.000 448.000 245.000 68.000 -7.000
Finansinntekter 1.000 208.000 229.000 1.236.000 483.000
Finanskostnader -220.000 -231.000 -401.000 -1.057.000 -958.000
Finans -219.000 -23.000 -172.000 179.000 -475.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 514.000 400.000 73.000 246.000 -481.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.007.000 16.494.000 11.644.000 8.752.000 2.802.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.007.000 16.494.000 11.644.000 8.752.000 2.802.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 280.000 490.000
Sum anleggsmidler 13.007.000 16.494.000 11.644.000 9.032.000 3.292.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 1.659.000 2.267.000 2.130.000
Kasse, bank 153.000 408.000 125.000 114.000 1.275.000
Sum omløpsmidler 153.000 408.000 1.784.000 2.380.000 3.405.000
Sum eiendeler 13.160.000 16.902.000 13.428.000 11.412.000 6.697.000
Sum opptjent egenkapital 1.906.000 1.391.000 992.000 919.000 673.000
Sum egenkapital 3.206.000 2.691.000 2.292.000 1.019.000 773.000
Sum avsetninger til forpliktelser 60.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 762.000 981.000 425.000
Sum langsiktig gjeld 2.966.000 7.128.000 5.600.000 4.200.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 26.000 0
Betalbar skatt 91.000 26.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 -2.000 2.000 -17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.898.000 7.054.000 4.776.000 5.184.000 5.516.000
Sum kortsiktig gjeld 6.989.000 7.082.000 5.536.000 6.193.000 5.924.000
Sum gjeld og egenkapital 13.161.000 16.901.000 13.428.000 11.412.000 6.697.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.836.000 -6.674.000 -3.752.000 -3.813.000 -2.519.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.3 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.3 0.4 0.6
Soliditet 24.4 15.9 17.1 8.9 11.5
Resultatgrad 86.1 77.2 56.2 37.4
Rentedekningsgrad 4 1.9 0.6 1.2 0.5
Gjeldsgrad 3.1 5.3 4.9 10.2 7.7
Total kapitalrentabilitet 6.7 3.9 3.5 11.4 7.1
Signatur
02.01.2017
SIGNATUR
MOONGA BRIJ LAL
Prokurister
02.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex