Thøring Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Thøring Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Romsdalsvegen 3628 Romsdalsvegen 3628 Fax:
2667 Lesjaverk 2667 Lesjaverk
Fylke: Kommune:
Innlandet Lesja
Org.nr: 971055073
Aksjekapital: 4.750.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/30/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
805.03%
Resultat  
  
536.76%
Egenkapital  
  
4.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.937.000 656.000 3.819.000 4.339.000 1.383.000
Resultat: 594.000 -136.000 296.000 39.000 -45.000
Egenkapital: 10.446.000 9.957.000 10.093.000 9.870.000 9.831.000
Regnskap for  Thøring Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.937.000 656.000 3.819.000 4.339.000 1.383.000
Driftskostnader -5.246.000 -757.000 -3.473.000 -4.237.000 -1.430.000
Driftsresultat 691.000 -102.000 346.000 103.000 -47.000
Finansinntekter 12.000 28.000 48.000 36.000 25.000
Finanskostnader -109.000 -62.000 -98.000 -100.000 -23.000
Finans -97.000 -34.000 -50.000 -64.000 2.000
Resultat før skatt 594.000 -136.000 296.000 39.000 -45.000
Skattekostnad -105.000 0 -73.000 0 0
Årsresultat 489.000 -136.000 223.000 39.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.656.000 11.436.000 11.495.000 12.679.000 13.042.000
Sum eiendeler 10.656.000 11.436.000 11.495.000 12.679.000 13.042.000
Sum opptjent egenkapital 5.696.000 5.207.000 5.343.000 5.120.000 5.081.000
Sum egenkapital 10.446.000 9.957.000 10.093.000 9.870.000 9.831.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.409.000 1.149.000 2.301.000 701.000
Sum kortsiktig gjeld 210.000 70.000 253.000 509.000 2.510.000
Sum gjeld og egenkapital 10.656.000 11.436.000 11.495.000 12.680.000 13.042.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.838.000 578.000 3.819.000 4.339.000 1.383.000
Andre inntekter 99.000 78.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.937.000 656.000 3.819.000 4.339.000 1.383.000
Varekostnad -5.011.000 -444.000 -3.149.000 -3.958.000 -1.218.000
Lønninger -41.000 -82.000 -99.000 -72.000 -54.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -194.000 -231.000 -225.000 -207.000 -158.000
Driftskostnader -5.246.000 -757.000 -3.473.000 -4.237.000 -1.430.000
Driftsresultat 691.000 -102.000 346.000 103.000 -47.000
Finansinntekter 12.000 28.000 48.000 36.000 25.000
Finanskostnader -109.000 -62.000 -98.000 -100.000 -23.000
Finans -97.000 -34.000 -50.000 -64.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 489.000 -136.000 223.000 39.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 8.676.000 11.156.000 9.357.000 11.768.000 12.296.000
Kundefordringer 0 0 0 0 3.000
Andre fordringer 99.000 78.000 43.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.881.000 202.000 2.096.000 912.000 743.000
Sum omløpsmidler 10.656.000 11.436.000 11.495.000 12.679.000 13.042.000
Sum eiendeler 10.656.000 11.436.000 11.495.000 12.679.000 13.042.000
Sum opptjent egenkapital 5.696.000 5.207.000 5.343.000 5.120.000 5.081.000
Sum egenkapital 10.446.000 9.957.000 10.093.000 9.870.000 9.831.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.409.000 1.149.000 2.301.000 701.000
Leverandørgjeld 86.000 47.000 156.000 487.000 2.436.000
Betalbar skatt 105.000 0 73.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 7.000 13.000 6.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 16.000 12.000 16.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 210.000 70.000 253.000 509.000 2.510.000
Sum gjeld og egenkapital 10.656.000 11.436.000 11.495.000 12.680.000 13.042.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.446.000 11.366.000 11.242.000 12.170.000 10.532.000
Likviditetsgrad 1 50. 1 45. 24.9 5.2
Likviditetsgrad 2 9.4 4 8.5 1.8 0.3
Soliditet 9 87.1 87.8 77.8 75.4
Resultatgrad 11.6 -15.5 9.1 2.4 -3.4
Rentedekningsgrad 6.3 -1.6 3.5 1.4 -1.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 6.6 -0.6 3.4 1.1 -0.2
Signatur
07.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.03.2016
PROKURA HVER FOR SEG
NOREN STEIN ARILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex