Top Plan Eiendom AS
Juridisk navn:  Top Plan Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O May Liss Simensen Myrvollveien 29A C/O May Liss Simensen Myrvollveien 29A Fax:
1415 Oppegård 1415 Oppegård
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 987761407
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/28/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Christiania Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-199.68%
Egenkapital  
  
-113.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 380.000 0 365.000 1.008.000
Resultat: -615.000 617.000 -428.000 -5.000 1.530.000
Egenkapital: -71.000 521.000 -69.000 359.000 365.000
Regnskap for  Top Plan Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 380.000 0 365.000 1.008.000
Driftskostnader -601.000 -622.000 -741.000 -549.000 -582.000
Driftsresultat -601.000 -242.000 -742.000 -183.000 426.000
Finansinntekter 0 859.000 317.000 179.000 1.105.000
Finanskostnader -14.000 0 -4.000 -1.000 -1.000
Finans -14.000 859.000 313.000 178.000 1.104.000
Resultat før skatt -615.000 617.000 -428.000 -5.000 1.530.000
Skattekostnad 11.000 -27.000 0 0 -151.000
Årsresultat -603.000 590.000 -428.000 -5.000 1.379.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 504.000 402.000 390.000 1.479.000 1.105.000
Sum omløpsmidler 4.000 1.279.000 92.000 88.000 137.000
Sum eiendeler 508.000 1.681.000 482.000 1.567.000 1.242.000
Sum opptjent egenkapital -171.000 421.000 -169.000 259.000 157.000
Sum egenkapital -71.000 521.000 -69.000 359.000 365.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 579.000 1.160.000 551.000 1.207.000 878.000
Sum gjeld og egenkapital 508.000 1.681.000 482.000 1.566.000 1.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 380.000 0 365.000 1.008.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 380.000 0 365.000 1.008.000
Varekostnad 0 -17.000 0 -19.000 0
Lønninger -298.000 -385.000 -512.000 -354.000 -406.000
Avskrivning -78.000 -10.000 -24.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -225.000 -210.000 -205.000 -176.000 -176.000
Driftskostnader -601.000 -622.000 -741.000 -549.000 -582.000
Driftsresultat -601.000 -242.000 -742.000 -183.000 426.000
Finansinntekter 0 859.000 317.000 179.000 1.105.000
Finanskostnader -14.000 0 -4.000 -1.000 -1.000
Finans -14.000 859.000 313.000 178.000 1.104.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -603.000 590.000 -428.000 -5.000 1.379.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 40.000 0 0 0
Driftsløsøre 367.000 212.000 95.000 0 0
Sum varige driftsmidler 367.000 252.000 95.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 137.000 151.000 295.000 1.479.000 1.105.000
Sum anleggsmidler 504.000 402.000 390.000 1.479.000 1.105.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.023.000 34.000 63.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 256.000 58.000 25.000 130.000
Sum omløpsmidler 4.000 1.279.000 92.000 88.000 137.000
Sum eiendeler 508.000 1.681.000 482.000 1.567.000 1.242.000
Sum opptjent egenkapital -171.000 421.000 -169.000 259.000 157.000
Sum egenkapital -71.000 521.000 -69.000 359.000 365.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 197.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 -2.000 0 8.000
Betalbar skatt 0 27.000 0 0 151.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 -53.000 75.000 51.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 373.000 1.186.000 477.000 1.156.000 700.000
Sum kortsiktig gjeld 579.000 1.160.000 551.000 1.207.000 878.000
Sum gjeld og egenkapital 508.000 1.681.000 482.000 1.566.000 1.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -575.000 119.000 -459.000 -1.119.000 -741.000
Likviditetsgrad 1 0 1.1 0.2 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 1.1 0.2 0.1 0.2
Soliditet - 3 -14.3 22.9 29.4
Resultatgrad -63.7 -50.1 42.3
Rentedekningsgrad -42.9 -185.5 -4.0 1531.0
Gjeldsgrad -8.2 2.2 3.4 2.4
Total kapitalrentabilitet -118.3 36.7 -88.2 -0.3 123.2
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex