Toppe Blomster Åsane As
Juridisk navn:  Toppe Blomster Åsane As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åsane Senter 21 Åsane Senter 21 Fax:
5116 Ulset 5116 Ulset
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 997788974
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/29/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.64%
Resultat  
  
96.18%
Egenkapital  
  
-3.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.898.000 10.343.000 11.963.000 12.384.000 13.325.000
Resultat: -66.000 -1.730.000 -316.000 -643.000 468.000
Egenkapital: -2.041.000 -1.974.000 -245.000 72.000 408.000
Regnskap for  Toppe Blomster Åsane As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.898.000 10.343.000 11.963.000 12.384.000 13.325.000
Driftskostnader -7.810.000 -11.315.000 -12.250.000 -13.010.000 -12.860.000
Driftsresultat 87.000 -973.000 -287.000 -627.000 465.000
Finansinntekter 2.000 3.000 7.000 9.000 13.000
Finanskostnader -156.000 -761.000 -37.000 -25.000 -10.000
Finans -154.000 -758.000 -30.000 -16.000 3.000
Resultat før skatt -66.000 -1.730.000 -316.000 -643.000 468.000
Skattekostnad 0 0 0 83.000 -141.000
Årsresultat -66.000 -1.730.000 -316.000 -560.000 327.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 68.000 61.000 239.000 418.000
Sum omløpsmidler 883.000 1.343.000 2.512.000 2.178.000 3.137.000
Sum eiendeler 934.000 1.411.000 2.573.000 2.417.000 3.555.000
Sum opptjent egenkapital -2.341.000 -2.274.000 -545.000 -228.000 108.000
Sum egenkapital -2.041.000 -1.974.000 -245.000 72.000 408.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.975.000 3.386.000 2.817.000 2.346.000 3.148.000
Sum gjeld og egenkapital 934.000 1.412.000 2.572.000 2.418.000 3.556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.845.000 10.268.000 11.891.000 12.292.000 13.178.000
Andre inntekter 53.000 75.000 72.000 92.000 147.000
Driftsinntekter 7.898.000 10.343.000 11.963.000 12.384.000 13.325.000
Varekostnad -3.950.000 -5.279.000 -5.697.000 -5.997.000 -6.088.000
Lønninger -1.935.000 -3.344.000 -3.660.000 -4.064.000 -3.918.000
Avskrivning -17.000 -22.000 -179.000 -179.000 -186.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.908.000 -2.670.000 -2.714.000 -2.770.000 -2.668.000
Driftskostnader -7.810.000 -11.315.000 -12.250.000 -13.010.000 -12.860.000
Driftsresultat 87.000 -973.000 -287.000 -627.000 465.000
Finansinntekter 2.000 3.000 7.000 9.000 13.000
Finanskostnader -156.000 -761.000 -37.000 -25.000 -10.000
Finans -154.000 -758.000 -30.000 -16.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 224.000 -382.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -66.000 -1.730.000 -316.000 -560.000 327.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 160.000 320.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 160.000 320.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 63.000 55.000 74.000 93.000
Sum varige driftsmidler 46.000 63.000 55.000 74.000 93.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 51.000 68.000 61.000 239.000 418.000
Varebeholdning 134.000 265.000 311.000 428.000 479.000
Kundefordringer 145.000 295.000 460.000 244.000 206.000
Andre fordringer 449.000 555.000 1.006.000 1.026.000 882.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 155.000 228.000 735.000 480.000 1.571.000
Sum omløpsmidler 883.000 1.343.000 2.512.000 2.178.000 3.137.000
Sum eiendeler 934.000 1.411.000 2.573.000 2.417.000 3.555.000
Sum opptjent egenkapital -2.341.000 -2.274.000 -545.000 -228.000 108.000
Sum egenkapital -2.041.000 -1.974.000 -245.000 72.000 408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 46.000 44.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 762.000 1.248.000 926.000 1.060.000 1.577.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 278.000 492.000 684.000 670.000 628.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.889.000 1.602.000 1.208.000 615.000 943.000
Sum kortsiktig gjeld 2.975.000 3.386.000 2.817.000 2.346.000 3.148.000
Sum gjeld og egenkapital 934.000 1.412.000 2.572.000 2.418.000 3.556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.092.000 -2.043.000 -305.000 -168.000 -11.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.9 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.8 0.8 0.9
Soliditet -218.5 -139.8 -9.5 3.0 11.5
Resultatgrad 1.1 -9.4 -2.4 -5.1 3.5
Rentedekningsgrad 0.6 -1.3 -7.8 -24.7 47.8
Gjeldsgrad -1.5 -1.7 -11.5 32.6 7.7
Total kapitalrentabilitet 9.5 -68.7 -10.9 -25.6 13.4
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex