Toppe Blomster Kilden As
Juridisk navn:  Toppe Blomster Kilden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55137156
Søråshøgda 9 Søråshøgda 9 Fax:
5235 Rådal 5235 Rådal
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 997789032
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/29/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørgvin Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.85%
Resultat  
  
3.89%
Egenkapital  
  
-22.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.632.000 4.548.000 5.030.000 5.583.000 6.127.000
Resultat: -247.000 -257.000 -580.000 -311.000 -565.000
Egenkapital: -1.326.000 -1.079.000 -821.000 -242.000 70.000
Regnskap for  Toppe Blomster Kilden As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.632.000 4.548.000 5.030.000 5.583.000 6.127.000
Driftskostnader -4.871.000 -4.604.000 -5.599.000 -5.875.000 -6.674.000
Driftsresultat -239.000 -55.000 -568.000 -293.000 -547.000
Finansinntekter 4.000 4.000 3.000 0 2.000
Finanskostnader -11.000 -207.000 -14.000 -19.000 -19.000
Finans -7.000 -203.000 -11.000 -19.000 -17.000
Resultat før skatt -247.000 -257.000 -580.000 -311.000 -565.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -247.000 -257.000 -580.000 -311.000 -565.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 4.000 10.000 186.000 363.000
Sum omløpsmidler 798.000 832.000 908.000 1.775.000 1.773.000
Sum eiendeler 799.000 836.000 918.000 1.961.000 2.136.000
Sum opptjent egenkapital -1.526.000 -1.279.000 -1.021.000 -442.000 -130.000
Sum egenkapital -1.326.000 -1.079.000 -821.000 -242.000 70.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.124.000 1.915.000 1.739.000 2.203.000 2.066.000
Sum gjeld og egenkapital 798.000 836.000 918.000 1.961.000 2.136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.620.000 4.545.000 5.024.000 5.581.000 6.123.000
Andre inntekter 12.000 4.000 6.000 2.000 4.000
Driftsinntekter 4.632.000 4.548.000 5.030.000 5.583.000 6.127.000
Varekostnad -2.317.000 -2.134.000 -2.745.000 -2.838.000 -3.344.000
Lønninger -1.262.000 -1.197.000 -1.356.000 -1.546.000 -1.532.000
Avskrivning -3.000 -6.000 -177.000 -177.000 -190.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.289.000 -1.267.000 -1.321.000 -1.314.000 -1.608.000
Driftskostnader -4.871.000 -4.604.000 -5.599.000 -5.875.000 -6.674.000
Driftsresultat -239.000 -55.000 -568.000 -293.000 -547.000
Finansinntekter 4.000 4.000 3.000 0 2.000
Finanskostnader -11.000 -207.000 -14.000 -19.000 -19.000
Finans -7.000 -203.000 -11.000 -19.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 843.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -247.000 -257.000 -580.000 -311.000 -565.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 160.000 320.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 160.000 320.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 11.000 22.000
Driftsløsøre 0 3.000 9.000 15.000 21.000
Sum varige driftsmidler 0 3.000 9.000 26.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.000 4.000 10.000 186.000 363.000
Varebeholdning 511.000 534.000 415.000 523.000 401.000
Kundefordringer 29.000 37.000 28.000 63.000 78.000
Andre fordringer 177.000 177.000 419.000 1.113.000 1.206.000
Sum investeringer 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Kasse, bank 73.000 76.000 38.000 69.000 79.000
Sum omløpsmidler 798.000 832.000 908.000 1.775.000 1.773.000
Sum eiendeler 799.000 836.000 918.000 1.961.000 2.136.000
Sum opptjent egenkapital -1.526.000 -1.279.000 -1.021.000 -442.000 -130.000
Sum egenkapital -1.326.000 -1.079.000 -821.000 -242.000 70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.000 47.000 5.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 749.000 499.000 452.000 594.000 620.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 134.000 123.000 124.000 172.000 129.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.231.000 1.246.000 1.158.000 1.438.000 1.317.000
Sum kortsiktig gjeld 2.124.000 1.915.000 1.739.000 2.203.000 2.066.000
Sum gjeld og egenkapital 798.000 836.000 918.000 1.961.000 2.136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.326.000 -1.083.000 -831.000 -428.000 -293.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.5 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7
Soliditet -166.2 -129.1 -89.4 -12.3 3.3
Resultatgrad -5.2 -1.2 -11.3 -5.2 -8.9
Rentedekningsgrad -21.7 -0.3 -40.6 -15.4 -28.7
Gjeldsgrad -1.6 -1.8 -2.1 -9.1 29.5
Total kapitalrentabilitet -29.4 -6.1 -61.5 -14.9 -25.5
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex