Toppe Blomster Trond Lasse Toppe
Juridisk navn:  Toppe Blomster Trond Lasse Toppe
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55183625
Åsane Senter 14 Åsane Senter 14 Fax: 55199545
5116 Ulset 5116 Ulset
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 880373242
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/8/1999 1
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.21%
Resultat  
  
58000%
Egenkapital  
  
19.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009 2008
Omsetning: 16.900.000 16.217.000 17.007.000 18.201.000
Resultat: 581.000 1.000 -702.000 115.000
Egenkapital: -895.000 -1.111.000 -946.000 97.000
Regnskap for  Toppe Blomster Trond Lasse Toppe
Resultat 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 16.900.000 16.217.000 17.007.000 18.201.000
Driftskostnader -16.285.000 -16.222.000 -17.729.000 -18.304.000
Driftsresultat 616.000 -5.000 -722.000 -103.000
Finansinntekter 23.000 41.000 40.000 228.000
Finanskostnader -57.000 -34.000 -21.000 -9.000
Finans -34.000 7.000 19.000 219.000
Resultat før skatt 581.000 1.000 -702.000 115.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 581.000 1.000 -702.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 284.000 307.000 351.000 235.000
Sum omløpsmidler 2.334.000 2.426.000 2.855.000 4.201.000
Sum eiendeler 2.618.000 2.733.000 3.206.000 4.436.000
Sum opptjent egenkapital -895.000 -1.111.000 -946.000 97.000
Sum egenkapital -895.000 -1.111.000 -946.000 97.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.513.000 3.844.000 4.152.000 4.339.000
Sum gjeld og egenkapital 2.618.000 2.733.000 3.206.000 4.436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.798.000 16.134.000 16.941.000 18.153.000
Andre inntekter 102.000 83.000 66.000 48.000
Driftsinntekter 16.900.000 16.217.000 17.007.000 18.201.000
Varekostnad -7.635.000 -7.903.000 -9.314.000 -9.379.000
Lønninger -4.962.000 -4.527.000 -4.683.000 -4.956.000
Avskrivning -93.000 -78.000 -105.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.595.000 -3.714.000 -3.627.000 -3.848.000
Driftskostnader -16.285.000 -16.222.000 -17.729.000 -18.304.000
Driftsresultat 616.000 -5.000 -722.000 -103.000
Finansinntekter 23.000 41.000 40.000 228.000
Finanskostnader -57.000 -34.000 -21.000 -9.000
Finans -34.000 7.000 19.000 219.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 581.000 1.000 -702.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 255.000 260.000 285.000 150.000
Sum varige driftsmidler 255.000 260.000 285.000 150.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 47.000 66.000 86.000
Sum anleggsmidler 284.000 307.000 351.000 235.000
Varebeholdning 648.000 593.000 629.000 816.000
Kundefordringer 469.000 272.000 333.000 427.000
Andre fordringer 392.000 491.000 446.000 369.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 825.000 1.071.000 1.447.000 2.589.000
Sum omløpsmidler 2.334.000 2.426.000 2.855.000 4.201.000
Sum eiendeler 2.618.000 2.733.000 3.206.000 4.436.000
Sum opptjent egenkapital -895.000 -1.111.000 -946.000 97.000
Sum egenkapital -895.000 -1.111.000 -946.000 97.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.712.000 2.330.000 2.484.000 1.981.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 810.000 656.000 677.000 807.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 991.000 857.000 990.000 1.551.000
Sum kortsiktig gjeld 3.513.000 3.844.000 4.152.000 4.339.000
Sum gjeld og egenkapital 2.618.000 2.733.000 3.206.000 4.436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.179.000 -1.418.000 -1.297.000 -138.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.7 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.6 0.8
Soliditet -34.2 -40.7 -29.5 2.2
Resultatgrad 3.6 0.0 -4.2 -0.6
Rentedekningsgrad 11.2 1.1 -32.5 13.9
Gjeldsgrad -3.9 -3.5 -4.4 44.7
Total kapitalrentabilitet 24.4 1.3 -21.3 2.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2009
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex