Toppemyr 16 AS
Juridisk navn:  Toppemyr 16 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Morvikveien 7 Morvikveien 7 Fax: 55194250
5122 Morvik 5122 Morvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 977069750
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-15.22%
Egenkapital  
  
-7.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 280.000 280.000 280.000 344.000 574.000
Resultat: 117.000 138.000 248.000 108.000 464.000
Egenkapital: 7.955.000 8.582.000 8.468.000 8.242.000 8.145.000
Regnskap for  Toppemyr 16 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 280.000 280.000 280.000 344.000 574.000
Driftskostnader -191.000 -159.000 -173.000 -278.000 -185.000
Driftsresultat 89.000 121.000 107.000 67.000 389.000
Finansinntekter 27.000 17.000 141.000 42.000 75.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 27.000 17.000 141.000 42.000 75.000
Resultat før skatt 117.000 138.000 248.000 108.000 464.000
Skattekostnad -19.000 -25.000 -21.000 -12.000 -166.000
Årsresultat 98.000 113.000 227.000 97.000 298.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.050.000 6.095.000 8.148.000 4.456.000 5.164.000
Sum omløpsmidler 2.897.000 2.782.000 627.000 4.089.000 3.567.000
Sum eiendeler 8.947.000 8.877.000 8.775.000 8.545.000 8.731.000
Sum opptjent egenkapital 7.855.000 8.482.000 8.368.000 8.142.000 8.045.000
Sum egenkapital 7.955.000 8.582.000 8.468.000 8.242.000 8.145.000
Sum langsiktig gjeld 179.000 192.000 205.000 219.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 813.000 103.000 101.000 85.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 8.947.000 8.877.000 8.774.000 8.546.000 8.730.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 280.000 280.000 280.000 344.000 574.000
Driftsinntekter 280.000 280.000 280.000 344.000 574.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -126.000 -94.000 -108.000 -213.000 -120.000
Driftskostnader -191.000 -159.000 -173.000 -278.000 -185.000
Driftsresultat 89.000 121.000 107.000 67.000 389.000
Finansinntekter 27.000 17.000 141.000 42.000 75.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 27.000 17.000 141.000 42.000 75.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -725.000 0 0 0 0
Årsresultat 98.000 113.000 227.000 97.000 298.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.579.000 3.644.000 3.709.000 3.773.000 3.838.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.579.000 3.644.000 3.709.000 3.773.000 3.838.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.470.000 2.451.000 4.439.000 683.000 1.326.000
Sum anleggsmidler 6.050.000 6.095.000 8.148.000 4.456.000 5.164.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 175.000 0 0
Andre fordringer 2.000 2.000 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Kasse, bank 2.895.000 2.780.000 450.000 3.089.000 2.567.000
Sum omløpsmidler 2.897.000 2.782.000 627.000 4.089.000 3.567.000
Sum eiendeler 8.947.000 8.877.000 8.775.000 8.545.000 8.731.000
Sum opptjent egenkapital 7.855.000 8.482.000 8.368.000 8.142.000 8.045.000
Sum egenkapital 7.955.000 8.582.000 8.468.000 8.242.000 8.145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 179.000 192.000 205.000 219.000 242.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 179.000 192.000 205.000 219.000 242.000
Leverandørgjeld 0 2.000 3.000 0 0
Betalbar skatt 31.000 38.000 35.000 35.000 132.000
Skyldig offentlige avgifter 42.000 49.000 48.000 35.000 115.000
Utbytte -725.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 15.000 15.000 15.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 813.000 103.000 101.000 85.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 8.947.000 8.877.000 8.774.000 8.546.000 8.730.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.084.000 2.679.000 526.000 4.004.000 3.224.000
Likviditetsgrad 1 3.6 2 6.2 48.1 10.4
Likviditetsgrad 2 3.6 2 6.2 48.2 10.4
Soliditet 88.9 96.7 96.5 96.4 93.3
Resultatgrad 31.8 43.2 38.2 19.5 67.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.3 1.6 2.8 1.3 5.3
Signatur
19.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex