Toppemyr As
Juridisk navn:  Toppemyr As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 3 Kristianborg Kanalveien 105B Fax:
5822 Bergen 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 912719375
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/7/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.68%
Resultat  
  
26.39%
Egenkapital  
  
82.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.706.000 2.610.000 2.285.000 1.751.000 1.706.000
Resultat: 1.437.000 1.137.000 955.000 472.000 186.000
Egenkapital: 2.447.000 1.340.000 473.000 507.000 154.000
Regnskap for  Toppemyr As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.706.000 2.610.000 2.285.000 1.751.000 1.706.000
Driftskostnader -668.000 -889.000 -715.000 -473.000 -328.000
Driftsresultat 2.038.000 1.721.000 1.569.000 1.279.000 1.378.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -601.000 -583.000 -614.000 -807.000 -1.193.000
Finans -601.000 -583.000 -613.000 -807.000 -1.192.000
Resultat før skatt 1.437.000 1.137.000 955.000 472.000 186.000
Skattekostnad -329.000 -271.000 -236.000 -120.000 -50.000
Årsresultat 1.108.000 867.000 719.000 352.000 136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.531.000 35.069.000 35.607.000 34.331.000 29.834.000
Sum omløpsmidler 871.000 841.000 899.000 0 891.000
Sum eiendeler 35.402.000 35.910.000 36.506.000 34.331.000 30.725.000
Sum opptjent egenkapital 2.417.000 1.310.000 443.000 477.000 124.000
Sum egenkapital 2.447.000 1.340.000 473.000 507.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 29.580.000 31.421.000 32.102.000 32.378.000 28.681.000
Sum kortsiktig gjeld 3.374.000 3.148.000 3.930.000 1.447.000 1.890.000
Sum gjeld og egenkapital 35.401.000 35.909.000 36.505.000 34.332.000 30.725.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.706.000 2.610.000 2.285.000 1.751.000 1.706.000
Driftsinntekter 2.706.000 2.610.000 2.285.000 1.751.000 1.706.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -538.000 -538.000 -521.000 -245.000 -204.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -351.000 -194.000 -228.000 -124.000
Driftskostnader -668.000 -889.000 -715.000 -473.000 -328.000
Driftsresultat 2.038.000 1.721.000 1.569.000 1.279.000 1.378.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -601.000 -583.000 -614.000 -807.000 -1.193.000
Finans -601.000 -583.000 -613.000 -807.000 -1.192.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -136.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.108.000 867.000 719.000 352.000 136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 34.531.000 35.069.000 35.607.000 34.331.000 29.834.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 34.531.000 35.069.000 35.607.000 34.331.000 29.834.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.531.000 35.069.000 35.607.000 34.331.000 29.834.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 871.000 841.000 793.000 0 316.000
Andre fordringer 0 0 106.000 0 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 459.000
Sum omløpsmidler 871.000 841.000 899.000 0 891.000
Sum eiendeler 35.402.000 35.910.000 36.506.000 34.331.000 30.725.000
Sum opptjent egenkapital 2.417.000 1.310.000 443.000 477.000 124.000
Sum egenkapital 2.447.000 1.340.000 473.000 507.000 154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 54.000 78.000 94.000 43.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.147.000 2.062.000 1.979.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 29.580.000 31.421.000 32.102.000 32.378.000 28.681.000
Leverandørgjeld 0 0 1.320.000 30.000 323.000
Betalbar skatt 357.000 295.000 0 69.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 173.000 119.000 0 20.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 697.000 673.000 632.000 1.328.000 1.563.000
Sum kortsiktig gjeld 3.374.000 3.148.000 3.930.000 1.447.000 1.890.000
Sum gjeld og egenkapital 35.401.000 35.909.000 36.505.000 34.332.000 30.725.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.503.000 -2.307.000 -3.031.000 -1.447.000 -999.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.2 0.0 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.5
Soliditet 6.9 3.7 1.3 1.5 0.5
Resultatgrad 75.3 65.9 68.7 73.0 80.8
Rentedekningsgrad 3.4 3 2.6 1.6 1.2
Gjeldsgrad 13.5 25.8 76.2 66.7 198.5
Total kapitalrentabilitet 5.8 4.8 4.3 3.7 4.5
Signatur
12.11.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex