Toppen Boligsameie
Juridisk navn:  Toppen Boligsameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02333
Postboks 6668 St. Olavs Plass Hammersborg Torg 1 Fax: 22865976
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975689239
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/15/1988
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.8%
Resultat  
  
75.21%
Egenkapital  
  
79.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.022.000 906.000 866.000 783.000 649.000
Resultat: 205.000 117.000 140.000 5.000 -56.000
Egenkapital: 464.000 259.000 142.000 2.000 -2.000
Regnskap for  Toppen Boligsameie
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.022.000 906.000 866.000 783.000 649.000
Driftskostnader -811.000 -788.000 -719.000 -769.000 -697.000
Driftsresultat 211.000 118.000 147.000 14.000 -47.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 7.000
Finanskostnader -7.000 -4.000 -9.000 -11.000 -15.000
Finans -5.000 -2.000 -7.000 -9.000 -8.000
Resultat før skatt 205.000 117.000 140.000 5.000 -56.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 205.000 117.000 140.000 5.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Sum omløpsmidler 660.000 285.000 260.000 156.000 218.000
Sum eiendeler 700.000 319.000 294.000 190.000 252.000
Sum opptjent egenkapital 464.000 259.000 142.000 2.000 -2.000
Sum egenkapital 464.000 259.000 142.000 2.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 110.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 235.000 60.000 152.000 77.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 699.000 319.000 294.000 189.000 253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.022.000 906.000 866.000 783.000 649.000
Driftsinntekter 1.022.000 906.000 866.000 783.000 649.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -63.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -737.000 -714.000 -645.000 -695.000 -634.000
Driftskostnader -811.000 -788.000 -719.000 -769.000 -697.000
Driftsresultat 211.000 118.000 147.000 14.000 -47.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 7.000
Finanskostnader -7.000 -4.000 -9.000 -11.000 -15.000
Finans -5.000 -2.000 -7.000 -9.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 205.000 117.000 140.000 5.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 40.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 40.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 40.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 76.000 36.000 110.000 62.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 583.000 248.000 150.000 93.000 189.000
Sum omløpsmidler 660.000 285.000 260.000 156.000 218.000
Sum eiendeler 700.000 319.000 294.000 190.000 252.000
Sum opptjent egenkapital 464.000 259.000 142.000 2.000 -2.000
Sum egenkapital 464.000 259.000 142.000 2.000 -2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 200.000 0 99.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 110.000 215.000
Leverandørgjeld 8.000 3.000 27.000 38.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 57.000 26.000 39.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 235.000 60.000 152.000 77.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 699.000 319.000 294.000 189.000 253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 425.000 225.000 108.000 79.000 178.000
Likviditetsgrad 1 2.8 4.8 1.7 2.0 5.5
Likviditetsgrad 2 2.8 4.8 1.7 2.1 5.5
Soliditet 66.4 81.2 48.3 1.1 -0.8
Resultatgrad 20.6 1 1 1.8 -7.2
Rentedekningsgrad 30.1 29.5 16.3 1.5 -2.7
Gjeldsgrad 0.5 0.2 1.1 93.5 -127.5
Total kapitalrentabilitet 30.5 37.6 50.7 8.5 -15.8
Signatur
24.04.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex