Toppen Drift As
Juridisk navn:  Toppen Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rimestad 40 Rimestad 40 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 912617815
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/3/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
44.32%
Egenkapital  
  
-9.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 270.000 325.000 0 0
Resultat: -49.000 -88.000 53.000 55.000 -380.000
Egenkapital: -578.000 -528.000 -440.000 -493.000 -548.000
Regnskap for  Toppen Drift As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 270.000 325.000 0 0
Driftskostnader -47.000 -306.000 -586.000 101.000 -349.000
Driftsresultat -48.000 -36.000 -261.000 102.000 -349.000
Finansinntekter 0 0 364.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -53.000 -50.000 -47.000 -31.000
Finans -2.000 -53.000 314.000 -47.000 -31.000
Resultat før skatt -49.000 -88.000 53.000 55.000 -380.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -49.000 -88.000 53.000 55.000 -380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 526.000 547.000 534.000 425.000 34.000
Sum omløpsmidler 32.000 50.000 150.000 116.000 99.000
Sum eiendeler 558.000 597.000 684.000 541.000 133.000
Sum opptjent egenkapital -608.000 -558.000 -470.000 -523.000 -578.000
Sum egenkapital -578.000 -528.000 -440.000 -493.000 -548.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.135.000 1.125.000 1.124.000 1.034.000 681.000
Sum gjeld og egenkapital 557.000 597.000 684.000 541.000 133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 270.000 325.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 270.000 325.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -190.000 -426.000 123.000 -291.000
Avskrivning -21.000 -22.000 -22.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -94.000 -138.000 -13.000 -49.000
Driftskostnader -47.000 -306.000 -586.000 101.000 -349.000
Driftsresultat -48.000 -36.000 -261.000 102.000 -349.000
Finansinntekter 0 0 364.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -53.000 -50.000 -47.000 -31.000
Finans -2.000 -53.000 314.000 -47.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -49.000 -88.000 53.000 55.000 -380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 262.000 275.000 254.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 8.000 16.000 25.000 34.000
Sum varige driftsmidler 262.000 283.000 270.000 25.000 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 264.000 264.000 264.000 400.000 0
Sum anleggsmidler 526.000 547.000 534.000 425.000 34.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 2.000 2.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 47.000 147.000 114.000 70.000
Sum omløpsmidler 32.000 50.000 150.000 116.000 99.000
Sum eiendeler 558.000 597.000 684.000 541.000 133.000
Sum opptjent egenkapital -608.000 -558.000 -470.000 -523.000 -578.000
Sum egenkapital -578.000 -528.000 -440.000 -493.000 -548.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 88.000 118.000 2.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.102.000 1.006.000 976.000 1.001.000 633.000
Sum kortsiktig gjeld 1.135.000 1.125.000 1.124.000 1.034.000 681.000
Sum gjeld og egenkapital 557.000 597.000 684.000 541.000 133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.103.000 -1.075.000 -974.000 -918.000 -582.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.2 0.2
Soliditet -103.8 -88.4 -64.3 -91.1 -412.0
Resultatgrad -13.3 -80.3
Rentedekningsgrad -0.7 -5.2 2.2 -11.3
Gjeldsgrad -2.1 -2.6 -2.1 -1.2
Total kapitalrentabilitet -8.6 15.1 18.9 -262.4
Signatur
13.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex