Tore As
Juridisk navn:  Tore As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Måltrostveien 11D Måltrostveien 11D Fax:
0786 Oslo 786 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919119160
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/4/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Spjudvik Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
119.86%
Resultat  
  
-354.84%
Egenkapital  
  
-63.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.867.000 1.304.000
Resultat: -158.000 62.000
Egenkapital: 90.000 247.000
Regnskap for  Tore As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.867.000 1.304.000
Driftskostnader -3.019.000 -1.239.000
Driftsresultat -152.000 65.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -6.000 -3.000
Finans -6.000 -3.000
Resultat før skatt -158.000 62.000
Skattekostnad 0 -15.000
Årsresultat -158.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 765.000 802.000
Sum eiendeler 765.000 802.000
Sum opptjent egenkapital -110.000 47.000
Sum egenkapital 90.000 247.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 675.000 554.000
Sum gjeld og egenkapital 765.000 801.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.867.000 1.304.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.867.000 1.304.000
Varekostnad -1.291.000 -620.000
Lønninger -927.000 -252.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -801.000 -367.000
Driftskostnader -3.019.000 -1.239.000
Driftsresultat -152.000 65.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -6.000 -3.000
Finans -6.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -158.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 422.000 337.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 96.000 94.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 247.000 371.000
Sum omløpsmidler 765.000 802.000
Sum eiendeler 765.000 802.000
Sum opptjent egenkapital -110.000 47.000
Sum egenkapital 90.000 247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 492.000 382.000
Betalbar skatt 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 100.000 130.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 675.000 554.000
Sum gjeld og egenkapital 765.000 801.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 90.000 248.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8
Soliditet 11.8 30.8
Resultatgrad -5.3 5
Rentedekningsgrad -25.3 21.7
Gjeldsgrad 7.5 2.2
Total kapitalrentabilitet -19.9 8.1
Signatur
20.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex