Torgsenteret Velforening
Juridisk navn:  Torgsenteret Velforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78461408
Postboks 328 Torgsentret Fax: 78461251
9711 Lakselv 9700 Lakselv
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 884553342
Aksjekapital: 5 NOK
Etableringsdato: 5/6/2002 1
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.53%
Resultat  
  
110%
Egenkapital  
  
60%
Hovedpunkter i regnskapet
2003 2002
Omsetning: 40.000 53.000
Resultat: 1.000 -10.000
Egenkapital: 8.000 5.000
Regnskap for  Torgsenteret Velforening
Resultat 2003 2002
Driftsinntekter 40.000 53.000
Driftskostnader -39.000 -63.000
Driftsresultat 1.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 1.000 0
Resultat før skatt 1.000 -10.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 13.000
Sum eiendeler 8.000 13.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 8.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 9.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 14.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 40.000 53.000
Varekostnad 0 -2.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -39.000 -61.000
Driftskostnader -39.000 -63.000
Driftsresultat 1.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 1.000 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 8.000 13.000
Sum omløpsmidler 8.000 13.000
Sum eiendeler 8.000 13.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 8.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 9.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 9.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 14.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.000 4.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.0 1.5
Soliditet 100.0 35.7
Resultatgrad 2.5 -18.9
Rentedekningsgrad -9.0
Gjeldsgrad 0.0 1.8
Total kapitalrentabilitet 25.0 -64.3
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex