Tours Norway As
Juridisk navn:  Tours Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91391126
Støletorget 7 Støletorget 7 Fax:
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 914998522
Aksjekapital: 530.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/11/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vito Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
66.62%
Resultat  
  
80.43%
Egenkapital  
  
92.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.678.000 4.608.000 4.182.000 3.236.000 2.767.000
Resultat: 2.028.000 1.124.000 136.000 -895.000 -679.000
Egenkapital: 530.000 276.000 -919.000 -1.056.000 -661.000
Regnskap for  Tours Norway As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.678.000 4.608.000 4.182.000 3.236.000 2.767.000
Driftskostnader -5.646.000 -3.471.000 -4.029.000 -4.111.000 -3.428.000
Driftsresultat 2.033.000 1.137.000 153.000 -875.000 -660.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -13.000 -17.000 -20.000 -19.000
Finans -5.000 -13.000 -17.000 -20.000 -19.000
Resultat før skatt 2.028.000 1.124.000 136.000 -895.000 -679.000
Skattekostnad -446.000 72.000 0 0 0
Årsresultat 1.582.000 1.195.000 136.000 -895.000 -679.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 294.000 72.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.609.000 794.000 312.000 476.000 232.000
Sum eiendeler 3.903.000 866.000 312.000 476.000 232.000
Sum opptjent egenkapital 0 -254.000 -1.449.000 -1.586.000 -691.000
Sum egenkapital 530.000 276.000 -919.000 -1.056.000 -661.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.372.000 590.000 1.232.000 1.531.000 892.000
Sum gjeld og egenkapital 3.902.000 866.000 313.000 475.000 231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.626.000 4.608.000 4.182.000 3.236.000 2.767.000
Andre inntekter 52.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.678.000 4.608.000 4.182.000 3.236.000 2.767.000
Varekostnad 0 -33.000 -1.179.000 -2.445.000 -1.682.000
Lønninger -3.569.000 -3.109.000 -2.386.000 -1.041.000 -919.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.077.000 -329.000 -464.000 -625.000 -827.000
Driftskostnader -5.646.000 -3.471.000 -4.029.000 -4.111.000 -3.428.000
Driftsresultat 2.033.000 1.137.000 153.000 -875.000 -660.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -13.000 -17.000 -20.000 -19.000
Finans -5.000 -13.000 -17.000 -20.000 -19.000
Konsernbidrag -37.000 0 0 0 0
Utbytte -1.290.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.582.000 1.195.000 136.000 -895.000 -679.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 72.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 290.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 294.000 72.000 0 0 0
Varebeholdning 94.000 0 0 0 0
Kundefordringer 1.044.000 499.000 28.000 171.000 0
Andre fordringer 51.000 192.000 47.000 149.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.420.000 103.000 238.000 156.000 194.000
Sum omløpsmidler 3.609.000 794.000 312.000 476.000 232.000
Sum eiendeler 3.903.000 866.000 312.000 476.000 232.000
Sum opptjent egenkapital 0 -254.000 -1.449.000 -1.586.000 -691.000
Sum egenkapital 530.000 276.000 -919.000 -1.056.000 -661.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.290.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 39.000 47.000 605.000 1.351.000 282.000
Betalbar skatt 367.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 168.000 41.000 44.000 21.000 12.000
Utbytte -1.290.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.508.000 502.000 583.000 159.000 598.000
Sum kortsiktig gjeld 3.372.000 590.000 1.232.000 1.531.000 892.000
Sum gjeld og egenkapital 3.902.000 866.000 313.000 475.000 231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 237.000 204.000 -920.000 -1.055.000 -660.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 0.3 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 1 1.3 0.3 0.3 0.3
Soliditet 13.6 31.9 -293.6 -222.3 -286.1
Resultatgrad 26.5 24.7 3.7 -23.9
Rentedekningsgrad 338.8 87.5 9 -43.8 -34.7
Gjeldsgrad 6.4 2.1 -1.3 -1.4 -1.3
Total kapitalrentabilitet 52.1 131.3 48.9 -184.2 -285.7
Signatur
20.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex