Trøndelag Helgeland Invest AS
Juridisk navn:  Trøndelag Helgeland Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75006970
Toftveien 80 Toftveien 80 Fax: 75006971
8909 Brønnøysund 8909 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 979488963
Aksjekapital: 3.701.600 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/12/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.45%
Resultat  
  
-55.02%
Egenkapital  
  
12.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 104.000 110.000 123.000 201.000 208.000
Resultat: 3.863.000 8.588.000 2.734.000 3.988.000 2.131.000
Egenkapital: 35.213.000 31.350.000 22.762.000 20.028.000 22.914.000
Regnskap for  Trøndelag Helgeland Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 104.000 110.000 123.000 201.000 208.000
Driftskostnader -245.000 -160.000 -168.000 72.000 -399.000
Driftsresultat -141.000 -50.000 -46.000 273.000 -191.000
Finansinntekter 4.393.000 9.078.000 3.114.000 3.864.000 2.430.000
Finanskostnader -389.000 -440.000 -335.000 -148.000 -106.000
Finans 4.004.000 8.638.000 2.779.000 3.716.000 2.324.000
Resultat før skatt 3.863.000 8.588.000 2.734.000 3.988.000 2.131.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.863.000 8.588.000 2.734.000 3.988.000 2.131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.202.000 37.348.000 27.673.000 25.290.000 23.906.000
Sum omløpsmidler 2.563.000 4.712.000 5.302.000 2.728.000 1.708.000
Sum eiendeler 45.765.000 42.060.000 32.975.000 28.018.000 25.614.000
Sum opptjent egenkapital 31.510.000 27.648.000 19.060.000 16.326.000 12.337.000
Sum egenkapital 35.213.000 31.350.000 22.762.000 20.028.000 22.914.000
Sum langsiktig gjeld 10.495.000 10.695.000 10.207.000 7.974.000 2.500.000
Sum kortsiktig gjeld 57.000 14.000 6.000 16.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 45.765.000 42.059.000 32.975.000 28.018.000 25.614.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 104.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 110.000 123.000 201.000 208.000
Driftsinntekter 104.000 110.000 123.000 201.000 208.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -60.000 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -11.000 -29.000 -30.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -149.000 -139.000 102.000 -369.000
Driftskostnader -245.000 -160.000 -168.000 72.000 -399.000
Driftsresultat -141.000 -50.000 -46.000 273.000 -191.000
Finansinntekter 4.393.000 9.078.000 3.114.000 3.864.000 2.430.000
Finanskostnader -389.000 -440.000 -335.000 -148.000 -106.000
Finans 4.004.000 8.638.000 2.779.000 3.716.000 2.324.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Årsresultat 3.863.000 8.588.000 2.734.000 3.988.000 2.131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.198.000 3.198.000 3.198.000 3.198.000 3.198.000
Maskiner anlegg 250.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 4.000 15.000 44.000 75.000
Sum varige driftsmidler 3.448.000 3.202.000 3.213.000 3.243.000 3.273.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.754.000 34.146.000 24.460.000 22.048.000 20.633.000
Sum anleggsmidler 43.202.000 37.348.000 27.673.000 25.290.000 23.906.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 1.000 0
Andre fordringer 13.000 3.389.000 19.000 16.000 16.000
Sum investeringer 0 0 4.559.000 160.000 0
Kasse, bank 2.550.000 1.322.000 705.000 2.476.000 1.690.000
Sum omløpsmidler 2.563.000 4.712.000 5.302.000 2.728.000 1.708.000
Sum eiendeler 45.765.000 42.060.000 32.975.000 28.018.000 25.614.000
Sum opptjent egenkapital 31.510.000 27.648.000 19.060.000 16.326.000 12.337.000
Sum egenkapital 35.213.000 31.350.000 22.762.000 20.028.000 22.914.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.000 2.000 1.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.495.000 10.695.000 10.207.000 7.974.000 2.500.000
Leverandørgjeld 21.000 6.000 6.000 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 22.000 6.000 0 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 57.000 14.000 6.000 16.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 45.765.000 42.059.000 32.975.000 28.018.000 25.614.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.506.000 4.698.000 5.296.000 2.712.000 1.508.000
Likviditetsgrad 1 4 336.6 883.7 170.5 8.5
Likviditetsgrad 2 4 336.6 883.7 170.6 8.6
Soliditet 76.9 74.5 6 71.5 89.5
Resultatgrad -135.6 -45.5 -37.4 135.8 -91.8
Rentedekningsgrad -0.4 -0.1 -0.1 28.0 21.1
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.3 21.5 9.3 14.8 8.7
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex