Troms Auto AS
Juridisk navn:  Troms Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77609999
Lattervikveien 9 Lattervikveien 9 Fax: 77609998
9064 Svensby 9064 Svensby
Fylke: Kommune:
Troms Lyngen
Org.nr: 975976378
Aksjekapital: 2.950.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/23/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorkompaniet Tromsø As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.58%
Resultat  
  
326.09%
Egenkapital  
  
2.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 487.000 756.000 992.000 1.606.000 3.992.000
Resultat: 52.000 -23.000 -511.000 -218.000 -1.533.000
Egenkapital: 2.560.000 2.508.000 2.532.000 2.186.000 1.224.000
Regnskap for  Troms Auto AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 487.000 756.000 992.000 1.606.000 3.992.000
Driftskostnader -591.000 -930.000 -1.596.000 -1.818.000 -5.476.000
Driftsresultat -103.000 -173.000 -604.000 -213.000 -1.484.000
Finansinntekter 155.000 150.000 93.000 1.000 6.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -5.000 -55.000
Finans 155.000 149.000 92.000 -4.000 -49.000
Resultat før skatt 52.000 -23.000 -511.000 -218.000 -1.533.000
Skattekostnad 0 0 214.000 318.000 0
Årsresultat 52.000 -23.000 -297.000 101.000 -1.533.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.397.000 2.300.000 1.803.000 64.000 158.000
Sum omløpsmidler 767.000 924.000 1.342.000 3.238.000 2.637.000
Sum eiendeler 3.164.000 3.224.000 3.145.000 3.302.000 2.795.000
Sum opptjent egenkapital -390.000 -442.000 -418.000 -1.214.000 -2.176.000
Sum egenkapital 2.560.000 2.508.000 2.532.000 2.186.000 1.224.000
Sum langsiktig gjeld 489.000 533.000 533.000 732.000 1.317.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 183.000 81.000 384.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 3.164.000 3.224.000 3.146.000 3.302.000 2.795.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 450.000 756.000 992.000 1.606.000 3.989.000
Andre inntekter 37.000 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 487.000 756.000 992.000 1.606.000 3.992.000
Varekostnad -530.000 -747.000 -1.371.000 -1.469.000 -4.377.000
Lønninger -57.000 -54.000 -38.000 -34.000 -637.000
Avskrivning 0 -26.000 -32.000 -94.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -103.000 -155.000 -221.000 -368.000
Driftskostnader -591.000 -930.000 -1.596.000 -1.818.000 -5.476.000
Driftsresultat -103.000 -173.000 -604.000 -213.000 -1.484.000
Finansinntekter 155.000 150.000 93.000 1.000 6.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -5.000 -55.000
Finans 155.000 149.000 92.000 -4.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 -23.000 -297.000 101.000 -1.533.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 26.000 58.000 152.000
Sum varige driftsmidler 0 0 26.000 58.000 152.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.397.000 2.300.000 1.777.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 2.397.000 2.300.000 1.803.000 64.000 158.000
Varebeholdning 85.000 411.000 200.000 1.177.000 1.500.000
Kundefordringer 27.000 208.000 56.000 18.000 186.000
Andre fordringer 212.000 203.000 196.000 19.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 443.000 102.000 34.000 196.000 231.000
Sum omløpsmidler 767.000 924.000 1.342.000 3.238.000 2.637.000
Sum eiendeler 3.164.000 3.224.000 3.145.000 3.302.000 2.795.000
Sum opptjent egenkapital -390.000 -442.000 -418.000 -1.214.000 -2.176.000
Sum egenkapital 2.560.000 2.508.000 2.532.000 2.186.000 1.224.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 489.000 533.000 533.000 732.000 1.317.000
Leverandørgjeld 40.000 134.000 34.000 337.000 130.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 5.000 3.000 3.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 43.000 43.000 43.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 183.000 81.000 384.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 3.164.000 3.224.000 3.146.000 3.302.000 2.795.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 652.000 741.000 1.261.000 2.854.000 2.383.000
Likviditetsgrad 1 6.7 5 16.6 8.4 10.4
Likviditetsgrad 2 5.9 2.8 14.1 5.4 4.5
Soliditet 80.9 77.8 80.5 66.2 43.8
Resultatgrad -21.1 -22.9 -60.9 -13.3 -37.2
Rentedekningsgrad -42.4 -26.9
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 1.6 -0.7 -16.2 -6.4 -52.9
Signatur
26.01.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex