Troms Auto Holding AS
Juridisk navn:  Troms Auto Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77609999
Lattervikveien 9 Lattervikveien 9 Fax:
9064 Svensby 9064 Svensby
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 989218859
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkompaniet Tromsø AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
138.1%
Egenkapital  
  
0.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 24.000 -63.000 -155.000 -311.000 185.000
Egenkapital: 5.705.000 5.691.000 5.717.000 5.837.000 6.110.000
Regnskap for  Troms Auto Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -36.000 -169.000 -155.000 -65.000 -33.000
Driftsresultat -36.000 -169.000 -155.000 -65.000 -33.000
Finansinntekter 245.000 253.000 171.000 142.000 117.000
Finanskostnader -185.000 -147.000 -170.000 -388.000 101.000
Finans 60.000 106.000 1.000 -246.000 218.000
Resultat før skatt 24.000 -63.000 -155.000 -311.000 185.000
Skattekostnad -10.000 37.000 35.000 39.000 63.000
Årsresultat 14.000 -26.000 -120.000 -273.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.751.000 6.917.000 6.107.000 5.851.000 4.858.000
Sum omløpsmidler 1.373.000 1.964.000 2.861.000 3.542.000 3.781.000
Sum eiendeler 9.124.000 8.881.000 8.968.000 9.393.000 8.639.000
Sum opptjent egenkapital 3.305.000 3.291.000 3.317.000 3.437.000 3.710.000
Sum egenkapital 5.705.000 5.691.000 5.717.000 5.837.000 6.110.000
Sum langsiktig gjeld 3.299.000 2.882.000 2.935.000 2.608.000 1.089.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000 308.000 316.000 948.000 1.439.000
Sum gjeld og egenkapital 9.124.000 8.881.000 8.968.000 9.393.000 8.638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -169.000 -155.000 -65.000 -33.000
Driftskostnader -36.000 -169.000 -155.000 -65.000 -33.000
Driftsresultat -36.000 -169.000 -155.000 -65.000 -33.000
Finansinntekter 245.000 253.000 171.000 142.000 117.000
Finanskostnader -185.000 -147.000 -170.000 -388.000 101.000
Finans 60.000 106.000 1.000 -246.000 218.000
Konsernbidrag 0 0 0 -643.000 -861.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 -26.000 -120.000 -273.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.751.000 6.917.000 6.107.000 5.851.000 4.858.000
Sum anleggsmidler 7.751.000 6.917.000 6.107.000 5.851.000 4.858.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 199.000 329.000 290.000 285.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.373.000 1.765.000 2.532.000 3.252.000 3.496.000
Sum omløpsmidler 1.373.000 1.964.000 2.861.000 3.542.000 3.781.000
Sum eiendeler 9.124.000 8.881.000 8.968.000 9.393.000 8.639.000
Sum opptjent egenkapital 3.305.000 3.291.000 3.317.000 3.437.000 3.710.000
Sum egenkapital 5.705.000 5.691.000 5.717.000 5.837.000 6.110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 393.000 491.000 641.000 837.000 1.089.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 857.000 1.439.000
Sum langsiktig gjeld 3.299.000 2.882.000 2.935.000 2.608.000 1.089.000
Leverandørgjeld 12.000 6.000 0 0 0
Betalbar skatt 108.000 114.000 160.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 189.000 156.000 91.000 0
Sum kortsiktig gjeld 120.000 308.000 316.000 948.000 1.439.000
Sum gjeld og egenkapital 9.124.000 8.881.000 8.968.000 9.393.000 8.638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.253.000 1.656.000 2.545.000 2.594.000 2.342.000
Likviditetsgrad 1 11.4 6.4 9.1 3.7 2.6
Likviditetsgrad 2 11.4 6.4 9.1 3.7 2.7
Soliditet 62.5 64.1 63.7 62.1 70.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -1.1 -0.9 -0.2 -0.8
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.3 0.9 0.2 0.8 1.0
Signatur
26.01.2017
SIGNATUR
JEGERVATN STEINAR
Prokurister
26.01.2017
PROKURA
JEGERVATN STEINAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex