Troms Elementbygg As
Juridisk navn:  Troms Elementbygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97515888
Evjenvegen 97 Evjenvegen 97 Fax:
9024 Tomasjord 9024 Tomasjord
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 897033992
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/27/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Mål Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.95%
Resultat  
  
0.94%
Egenkapital  
  
29.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.222.000 8.020.000 7.253.000 9.013.000 9.603.000
Resultat: 430.000 426.000 -1.442.000 -283.000 395.000
Egenkapital: 1.435.000 1.106.000 627.000 1.145.000 1.172.000
Regnskap for  Troms Elementbygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.222.000 8.020.000 7.253.000 9.013.000 9.603.000
Driftskostnader -6.785.000 -7.502.000 -8.602.000 -9.252.000 -9.117.000
Driftsresultat 438.000 518.000 -1.350.000 -238.000 486.000
Finansinntekter 2.000 6.000 4.000 22.000 2.000
Finanskostnader -10.000 -98.000 -97.000 -67.000 -94.000
Finans -8.000 -92.000 -93.000 -45.000 -92.000
Resultat før skatt 430.000 426.000 -1.442.000 -283.000 395.000
Skattekostnad -101.000 -108.000 353.000 72.000 -113.000
Årsresultat 329.000 318.000 -1.089.000 -211.000 282.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 282.000 142.000 285.000 149.000 113.000
Sum omløpsmidler 4.381.000 6.019.000 7.683.000 6.694.000 5.874.000
Sum eiendeler 4.663.000 6.161.000 7.968.000 6.843.000 5.987.000
Sum opptjent egenkapital 748.000 418.000 101.000 619.000 830.000
Sum egenkapital 1.435.000 1.106.000 627.000 1.145.000 1.172.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.109.000 613.000 1.769.000
Sum kortsiktig gjeld 3.227.000 5.055.000 6.232.000 5.085.000 3.046.000
Sum gjeld og egenkapital 4.662.000 6.160.000 7.968.000 6.843.000 5.987.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.222.000 8.020.000 11.164.000 7.602.000 9.523.000
Andre inntekter 0 0 -3.911.000 1.411.000 80.000
Driftsinntekter 7.222.000 8.020.000 7.253.000 9.013.000 9.603.000
Varekostnad -2.212.000 -2.673.000 -3.938.000 -4.500.000 -4.871.000
Lønninger -3.702.000 -3.232.000 -2.825.000 -3.128.000 -3.112.000
Avskrivning -42.000 -30.000 -31.000 -31.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -829.000 -1.567.000 -1.808.000 -1.593.000 -1.103.000
Driftskostnader -6.785.000 -7.502.000 -8.602.000 -9.252.000 -9.117.000
Driftsresultat 438.000 518.000 -1.350.000 -238.000 486.000
Finansinntekter 2.000 6.000 4.000 22.000 2.000
Finanskostnader -10.000 -98.000 -97.000 -67.000 -94.000
Finans -8.000 -92.000 -93.000 -45.000 -92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 329.000 318.000 -1.089.000 -211.000 282.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 33.000 193.000 30.000 19.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 189.000 43.000 32.000 63.000 94.000
Sum varige driftsmidler 189.000 43.000 32.000 63.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 65.000 66.000 60.000 56.000 0
Sum anleggsmidler 282.000 142.000 285.000 149.000 113.000
Varebeholdning 402.000 200.000 395.000 395.000 362.000
Kundefordringer 1.683.000 4.997.000 6.374.000 5.965.000 5.426.000
Andre fordringer 1.782.000 456.000 23.000 0 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 513.000 155.000 130.000 88.000 45.000
Sum omløpsmidler 4.381.000 6.019.000 7.683.000 6.694.000 5.874.000
Sum eiendeler 4.663.000 6.161.000 7.968.000 6.843.000 5.987.000
Sum opptjent egenkapital 748.000 418.000 101.000 619.000 830.000
Sum egenkapital 1.435.000 1.106.000 627.000 1.145.000 1.172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 22.000 910.000 886.000 722.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.109.000 613.000 1.769.000
Leverandørgjeld 215.000 575.000 804.000 773.000 826.000
Betalbar skatt 96.000 0 0 0 62.000
Skyldig offentlige avgifter 567.000 494.000 1.282.000 385.000 659.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.350.000 3.963.000 3.236.000 3.041.000 777.000
Sum kortsiktig gjeld 3.227.000 5.055.000 6.232.000 5.085.000 3.046.000
Sum gjeld og egenkapital 4.662.000 6.160.000 7.968.000 6.843.000 5.987.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.154.000 964.000 1.451.000 1.609.000 2.828.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.2 1.3 1.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.9
Soliditet 30.8 1 7.9 16.7 19.6
Resultatgrad 6.1 6.5 -18.6 -2.6 5.1
Rentedekningsgrad 43.8 5.3 -13.9 -3.2 5.2
Gjeldsgrad 2.2 4.6 11.7 5.0 4.1
Total kapitalrentabilitet 9.4 8.5 -16.9 -3.2 8.2
Signatur
29.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex