Tuvsjyen AS
Juridisk navn:  Tuvsjyen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75587791
C/O Lund, Tuv Tuv Fax: 75561671
8056 Saltstraumen 8056 Saltstraumen
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 977334292
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 3/14/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.8%
Resultat  
  
-206.54%
Egenkapital  
  
-53.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.608.000 3.824.000 3.782.000 3.240.000 3.214.000
Resultat: -114.000 107.000 -56.000 -234.000 -253.000
Egenkapital: 100.000 214.000 107.000 164.000 398.000
Regnskap for  Tuvsjyen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.608.000 3.824.000 3.782.000 3.240.000 3.214.000
Driftskostnader -2.664.000 -3.659.000 -3.614.000 -3.400.000 -3.431.000
Driftsresultat -56.000 166.000 168.000 -159.000 -217.000
Finansinntekter 3.000 2.000 7.000 12.000 24.000
Finanskostnader -61.000 -62.000 -232.000 -87.000 -60.000
Finans -58.000 -60.000 -225.000 -75.000 -36.000
Resultat før skatt -114.000 107.000 -56.000 -234.000 -253.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -114.000 107.000 -56.000 -234.000 -253.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 716.000 840.000 1.123.000 1.297.000 1.327.000
Sum omløpsmidler 698.000 891.000 615.000 530.000 799.000
Sum eiendeler 1.414.000 1.731.000 1.738.000 1.827.000 2.126.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 14.000 -93.000 -36.000 198.000
Sum egenkapital 100.000 214.000 107.000 164.000 398.000
Sum langsiktig gjeld 650.000 771.000 877.000 771.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 664.000 745.000 753.000 891.000 1.686.000
Sum gjeld og egenkapital 1.414.000 1.730.000 1.737.000 1.826.000 2.126.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.608.000 3.671.000 3.782.000 3.238.000 3.194.000
Andre inntekter 0 153.000 0 2.000 20.000
Driftsinntekter 2.608.000 3.824.000 3.782.000 3.240.000 3.214.000
Varekostnad -529.000 -948.000 -983.000 -676.000 -682.000
Lønninger -1.108.000 -1.175.000 -1.434.000 -1.392.000 -1.594.000
Avskrivning -149.000 -226.000 -219.000 -186.000 -159.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -878.000 -1.310.000 -978.000 -1.146.000 -996.000
Driftskostnader -2.664.000 -3.659.000 -3.614.000 -3.400.000 -3.431.000
Driftsresultat -56.000 166.000 168.000 -159.000 -217.000
Finansinntekter 3.000 2.000 7.000 12.000 24.000
Finanskostnader -61.000 -62.000 -232.000 -87.000 -60.000
Finans -58.000 -60.000 -225.000 -75.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -114.000 107.000 -56.000 -234.000 -253.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 576.000 673.000 792.000 888.000 1.022.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 76.000 128.000 283.000 177.000 72.000
Sum varige driftsmidler 652.000 801.000 1.076.000 1.064.000 1.094.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.000 39.000 47.000 233.000 233.000
Sum anleggsmidler 716.000 840.000 1.123.000 1.297.000 1.327.000
Varebeholdning 56.000 72.000 73.000 93.000 57.000
Kundefordringer 17.000 289.000 97.000 62.000 73.000
Andre fordringer 553.000 449.000 389.000 324.000 603.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 71.000 80.000 56.000 50.000 66.000
Sum omløpsmidler 698.000 891.000 615.000 530.000 799.000
Sum eiendeler 1.414.000 1.731.000 1.738.000 1.827.000 2.126.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 14.000 -93.000 -36.000 198.000
Sum egenkapital 100.000 214.000 107.000 164.000 398.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 569.000
Sum langsiktig gjeld 650.000 771.000 877.000 771.000 42.000
Leverandørgjeld 147.000 262.000 233.000 393.000 522.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 126.000 98.000 118.000 102.000 177.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 392.000 386.000 402.000 396.000 419.000
Sum kortsiktig gjeld 664.000 745.000 753.000 891.000 1.686.000
Sum gjeld og egenkapital 1.414.000 1.730.000 1.737.000 1.826.000 2.126.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 146.000 -138.000 -361.000 -887.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 0.8 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 1 1.1 0.7 0.5 0.5
Soliditet 7.1 12.4 6.2 9.0 18.7
Resultatgrad -2.1 4.3 4.4 -4.9 -6.8
Rentedekningsgrad -0.9 2.7 0.7 -1.7 -3.2
Gjeldsgrad 13.1 7.1 15.2 10.1 4.3
Total kapitalrentabilitet -3.7 9.7 10.1 -8.1 -9.1
Signatur
21.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex