Tvedestrand Bakeri As
Juridisk navn:  Tvedestrand Bakeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hovedgata 41 Hovedgata 40 Fax:
4900 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 920160891
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 11/29/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 2.418.000
Resultat: 77.000
Egenkapital: 155.000
Regnskap for  Tvedestrand Bakeri As
Resultat 2018
Driftsinntekter 2.418.000
Driftskostnader -2.324.000
Driftsresultat 93.000
Finansinntekter -2.000
Finanskostnader -14.000
Finans -16.000
Resultat før skatt 77.000
Skattekostnad -16.000
Årsresultat 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 248.000
Sum omløpsmidler 451.000
Sum eiendeler 699.000
Sum opptjent egenkapital 60.000
Sum egenkapital 155.000
Sum langsiktig gjeld 211.000
Sum kortsiktig gjeld 332.000
Sum gjeld og egenkapital 697.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.418.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.418.000
Varekostnad -633.000
Lønninger -1.241.000
Avskrivning -42.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -408.000
Driftskostnader -2.324.000
Driftsresultat 93.000
Finansinntekter -2.000
Finanskostnader -14.000
Finans -16.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 70.000
Sum Immatrielle midler 70.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 178.000
Sum varige driftsmidler 178.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 248.000
Varebeholdning 37.000
Kundefordringer 36.000
Andre fordringer 6.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 372.000
Sum omløpsmidler 451.000
Sum eiendeler 699.000
Sum opptjent egenkapital 60.000
Sum egenkapital 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 211.000
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt 13.000
Skyldig offentlige avgifter 119.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 194.000
Sum kortsiktig gjeld 332.000
Sum gjeld og egenkapital 697.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 119.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2
Soliditet 22.2
Resultatgrad 3.8
Rentedekningsgrad 6.6
Gjeldsgrad 3.5
Total kapitalrentabilitet 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex