Tvt Holding As
Juridisk navn:  Tvt Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Markaneset 78 Markaneset 78 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 920141463
Aksjekapital: 25.000 NOK
Etableringsdato: 10/24/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -379.000
Egenkapital: 1.444.000
Regnskap for  Tvt Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter -97.000
Finanskostnader -278.000
Finans -375.000
Resultat før skatt -379.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -379.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.000
Sum omløpsmidler 1.362.000
Sum eiendeler 1.445.000
Sum opptjent egenkapital 451.000
Sum egenkapital 1.444.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 1.444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.000
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter -97.000
Finanskostnader -278.000
Finans -375.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -379.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 83.000
Sum varige driftsmidler 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 83.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 872.000
Sum investeringer 263.000
Kasse, bank 226.000
Sum omløpsmidler 1.362.000
Sum eiendeler 1.445.000
Sum opptjent egenkapital 451.000
Sum egenkapital 1.444.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 1.444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.362.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -6.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex