Unik Vvs As
Juridisk navn:  Unik Vvs As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55596150
Midtunhaugen 13A Midtunhaugen 13A Fax: 55596161
5224 Nesttun 5224 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977051932
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 12/27/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.56%
Resultat  
  
-15.95%
Egenkapital  
  
-43.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 52.524.000 57.443.000 67.349.000 59.493.000 52.269.000
Resultat: -3.380.000 -2.915.000 193.000 -1.167.000 -172.000
Egenkapital: 3.426.000 6.070.000 8.069.000 7.910.000 3.790.000
Regnskap for  Unik Vvs As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 52.524.000 57.443.000 67.349.000 59.493.000 52.269.000
Driftskostnader -55.932.000 -60.450.000 -67.140.000 -60.683.000 -52.287.000
Driftsresultat -3.408.000 -3.005.000 209.000 -1.190.000 -19.000
Finansinntekter 35.000 90.000 54.000 152.000 61.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 -70.000 -129.000 -214.000
Finans 28.000 89.000 -16.000 23.000 -153.000
Resultat før skatt -3.380.000 -2.915.000 193.000 -1.167.000 -172.000
Skattekostnad 736.000 694.000 -68.000 86.000 32.000
Årsresultat -2.645.000 -2.222.000 125.000 -1.081.000 -140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.985.000 1.626.000 2.205.000 2.418.000 3.794.000
Sum omløpsmidler 7.694.000 13.319.000 16.739.000 19.433.000 13.966.000
Sum eiendeler 9.679.000 14.945.000 18.944.000 21.851.000 17.760.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 125.000 0 -105.000
Sum egenkapital 3.426.000 6.070.000 8.069.000 7.910.000 3.790.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 858.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.253.000 8.875.000 10.017.000 13.942.000 13.970.000
Sum gjeld og egenkapital 9.679.000 14.945.000 18.944.000 21.852.000 17.760.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.524.000 57.443.000 67.349.000 59.438.000 52.260.000
Andre inntekter 0 0 0 55.000 9.000
Driftsinntekter 52.524.000 57.443.000 67.349.000 59.493.000 52.269.000
Varekostnad -25.257.000 -27.433.000 -35.331.000 -31.467.000 -25.010.000
Lønninger -20.492.000 -22.015.000 -21.591.000 -19.524.000 -18.285.000
Avskrivning -619.000 -662.000 -655.000 -510.000 -390.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -41.000
Andre driftskostnader -9.564.000 -10.340.000 -9.563.000 -9.182.000 -8.561.000
Driftskostnader -55.932.000 -60.450.000 -67.140.000 -60.683.000 -52.287.000
Driftsresultat -3.408.000 -3.005.000 209.000 -1.190.000 -19.000
Finansinntekter 35.000 90.000 54.000 152.000 61.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 -70.000 -129.000 -214.000
Finans 28.000 89.000 -16.000 23.000 -153.000
Konsernbidrag 0 223.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.645.000 -2.222.000 125.000 -1.081.000 -140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.317.000 639.000 580.000 35.000 2.523.000
Fast eiendom 0 0 483.000 867.000 1.250.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 669.000 987.000 1.142.000 1.517.000 22.000
Sum varige driftsmidler 669.000 987.000 1.625.000 2.383.000 1.272.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.985.000 1.626.000 2.205.000 2.418.000 3.794.000
Varebeholdning 2.269.000 4.437.000 4.078.000 4.205.000 5.099.000
Kundefordringer 1.460.000 4.270.000 4.771.000 3.646.000 4.502.000
Andre fordringer 120.000 419.000 518.000 286.000 1.160.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 627.000 791.000 928.000 3.589.000 3.205.000
Sum omløpsmidler 7.694.000 13.319.000 16.739.000 19.433.000 13.966.000
Sum eiendeler 9.679.000 14.945.000 18.944.000 21.851.000 17.760.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 125.000 0 -105.000
Sum egenkapital 3.426.000 6.070.000 8.069.000 7.910.000 3.790.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 858.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 6.305.000 6.172.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 858.000 0 0
Leverandørgjeld 2.263.000 3.308.000 4.615.000 2.477.000 3.726.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.031.000 2.642.000 2.568.000 2.450.000 2.411.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.959.000 2.924.000 2.835.000 2.709.000 1.661.000
Sum kortsiktig gjeld 6.253.000 8.875.000 10.017.000 13.942.000 13.970.000
Sum gjeld og egenkapital 9.679.000 14.945.000 18.944.000 21.852.000 17.760.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.441.000 4.444.000 6.722.000 5.491.000 -4.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.7 1.4 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1.3 1.1 0.7
Soliditet 35.4 40.6 42.6 36.2 21.3
Resultatgrad -6.5 -5.2 0.3 -2.0 0.0
Rentedekningsgrad -486.9 3 -8.0 0.2
Gjeldsgrad 1.8 1.5 1.3 1.8 3.7
Total kapitalrentabilitet -34.8 -19.5 1.4 -4.8 0.2
Signatur
13.01.2020
SIGNATUR
STUNNER MAGNE
Prokurister
13.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex