Uniko As
Juridisk navn:  Uniko As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56164250
Skotholmevegen 22 Skotholmevegen 22 Fax: 56164344
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Hordaland Fedje
Org.nr: 934306821
Aksjekapital: 337.022 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/28/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Johannes Gullbrå
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.03%
Resultat  
  
-60%
Egenkapital  
  
77.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.886.000 3.138.000 3.624.000 3.238.000 4.018.000
Resultat: -488.000 -305.000 -13.000 -359.000 -1.452.000
Egenkapital: 596.000 335.000 639.000 652.000 -1.189.000
Regnskap for  Uniko As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.886.000 3.138.000 3.624.000 3.238.000 4.018.000
Driftskostnader -3.376.000 -3.447.000 -3.642.000 -3.600.000 -5.478.000
Driftsresultat -490.000 -309.000 -18.000 -362.000 -1.461.000
Finansinntekter 12.000 11.000 12.000 12.000 17.000
Finanskostnader -10.000 -8.000 -7.000 -9.000 -8.000
Finans 2.000 3.000 5.000 3.000 9.000
Resultat før skatt -488.000 -305.000 -13.000 -359.000 -1.452.000
Skattekostnad 173.000 0 0 176.000 0
Årsresultat -316.000 -305.000 -13.000 -184.000 -1.452.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 10.000 60.000 180.000 315.000
Sum omløpsmidler 889.000 679.000 922.000 1.263.000 416.000
Sum eiendeler 889.000 689.000 982.000 1.443.000 731.000
Sum opptjent egenkapital -2.515.000 -2.199.000 -1.895.000 -1.882.000 -2.173.000
Sum egenkapital 596.000 335.000 639.000 652.000 -1.189.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 500.000 1.300.000
Sum kortsiktig gjeld 292.000 354.000 343.000 291.000 619.000
Sum gjeld og egenkapital 889.000 689.000 982.000 1.443.000 730.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.886.000 3.138.000 3.624.000 3.238.000 4.018.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.886.000 3.138.000 3.624.000 3.238.000 4.018.000
Varekostnad -728.000 -819.000 -707.000 -776.000 -1.795.000
Lønninger -1.730.000 -1.704.000 -1.707.000 -1.759.000 -2.103.000
Avskrivning -10.000 -50.000 -120.000 -135.000 -419.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -908.000 -874.000 -1.108.000 -930.000 -1.161.000
Driftskostnader -3.376.000 -3.447.000 -3.642.000 -3.600.000 -5.478.000
Driftsresultat -490.000 -309.000 -18.000 -362.000 -1.461.000
Finansinntekter 12.000 11.000 12.000 12.000 17.000
Finanskostnader -10.000 -8.000 -7.000 -9.000 -8.000
Finans 2.000 3.000 5.000 3.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -316.000 -305.000 -13.000 -184.000 -1.452.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 10.000 60.000 130.000 215.000
Sum varige driftsmidler 0 10.000 60.000 180.000 315.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 10.000 60.000 180.000 315.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 36.000 68.000 18.000 261.000
Andre fordringer 37.000 72.000 27.000 27.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 92.000 571.000 827.000 568.000 109.000
Sum omløpsmidler 889.000 679.000 922.000 1.263.000 416.000
Sum eiendeler 889.000 689.000 982.000 1.443.000 731.000
Sum opptjent egenkapital -2.515.000 -2.199.000 -1.895.000 -1.882.000 -2.173.000
Sum egenkapital 596.000 335.000 639.000 652.000 -1.189.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 125.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 500.000 1.300.000
Leverandørgjeld 14.000 73.000 36.000 17.000 88.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 118.000 122.000 140.000 105.000 139.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 159.000 167.000 169.000 267.000
Sum kortsiktig gjeld 292.000 354.000 343.000 291.000 619.000
Sum gjeld og egenkapital 889.000 689.000 982.000 1.443.000 730.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 597.000 325.000 579.000 972.000 -203.000
Likviditetsgrad 1 3 1.9 2.7 4.3 0.7
Likviditetsgrad 2 3 1.9 2.7 4.4 0.7
Soliditet 67.1 48.6 65.1 45.2 -162.9
Resultatgrad -9.8 -0.5 -11.2 -36.4
Rentedekningsgrad -38.6 -2.6 -38.9 -180.5
Gjeldsgrad 0.5 1.1 0.5 1.2 -1.6
Total kapitalrentabilitet -53.8 -43.3 -0.6 -24.3 -197.8
Signatur
11.05.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.09.2013
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex