Urtehagen På Tofte As
Juridisk navn:  Urtehagen På Tofte As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Oppegårdveien 9 Oppegårdveien 9 Fax:
8100 Misvær 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 919475307
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/7/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pedersen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
312.33%
Resultat  
  
-107.69%
Egenkapital  
  
-6.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 903.000 219.000
Resultat: -6.000 78.000
Egenkapital: 78.000 83.000
Regnskap for  Urtehagen På Tofte As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 903.000 219.000
Driftskostnader -902.000 -141.000
Driftsresultat 0 78.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -6.000 0
Finans -6.000 0
Resultat før skatt -6.000 78.000
Skattekostnad 1.000 -17.000
Årsresultat -4.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 48.000
Sum omløpsmidler 92.000 107.000
Sum eiendeler 135.000 155.000
Sum opptjent egenkapital 57.000 62.000
Sum egenkapital 78.000 83.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 903.000 219.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 903.000 219.000
Varekostnad -447.000 -77.000
Lønninger -147.000 -4.000
Avskrivning -5.000 -2.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -303.000 -58.000
Driftskostnader -902.000 -141.000
Driftsresultat 0 78.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -6.000 0
Finans -6.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -4.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 43.000 48.000
Sum varige driftsmidler 43.000 48.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 48.000
Varebeholdning 70.000 56.000
Kundefordringer 7.000 27.000
Andre fordringer 6.000 12.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 9.000 12.000
Sum omløpsmidler 92.000 107.000
Sum eiendeler 135.000 155.000
Sum opptjent egenkapital 57.000 62.000
Sum egenkapital 78.000 83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 2.000
Leverandørgjeld 16.000 45.000
Betalbar skatt 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 9.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000 37.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7
Soliditet 57.8 53.5
Resultatgrad 0 35.6
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 0 50.3
Signatur
01.09.2017
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex