Vac Invest AS
Juridisk navn:  Vac Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sandholmveien 16 Sandholmveien 16 Fax:
4032 Stavanger 4032 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 992665882
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/17/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Hippocampus AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
108.63%
Egenkapital  
  
8.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 287.000 -3.327.000 -47.000 -34.000 -97.000
Egenkapital: -3.198.000 -3.486.000 -159.000 -112.000 -78.000
Regnskap for  Vac Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -12.000 -17.000 -10.000 -89.000
Driftsresultat -12.000 -12.000 -17.000 -10.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 299.000 -3.315.000 -29.000 -25.000 -8.000
Finans 299.000 -3.315.000 -29.000 -25.000 -8.000
Resultat før skatt 287.000 -3.327.000 -47.000 -34.000 -97.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 287.000 -3.327.000 -47.000 -34.000 -97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.001.000 4.269.000 4.269.000 0
Sum omløpsmidler 57.000 7.000 19.000 46.000 146.000
Sum eiendeler 57.000 1.008.000 4.288.000 4.315.000 146.000
Sum opptjent egenkapital -3.298.000 -3.586.000 -259.000 -212.000 -178.000
Sum egenkapital -3.198.000 -3.486.000 -159.000 -112.000 -78.000
Sum langsiktig gjeld 3.256.000 4.494.000 4.447.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 4.427.000 224.000
Sum gjeld og egenkapital 58.000 1.008.000 4.288.000 4.315.000 146.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -12.000 -17.000 -10.000 -89.000
Driftskostnader -12.000 -12.000 -17.000 -10.000 -89.000
Driftsresultat -12.000 -12.000 -17.000 -10.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 299.000 -3.315.000 -29.000 -25.000 -8.000
Finans 299.000 -3.315.000 -29.000 -25.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 287.000 -3.327.000 -47.000 -34.000 -97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.001.000 4.269.000 4.269.000 0
Sum anleggsmidler 0 1.001.000 4.269.000 4.269.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 57.000 7.000 19.000 46.000 146.000
Sum omløpsmidler 57.000 7.000 19.000 46.000 146.000
Sum eiendeler 57.000 1.008.000 4.288.000 4.315.000 146.000
Sum opptjent egenkapital -3.298.000 -3.586.000 -259.000 -212.000 -178.000
Sum egenkapital -3.198.000 -3.486.000 -159.000 -112.000 -78.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.256.000 4.494.000 4.447.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 10.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 4.418.000 224.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 4.427.000 224.000
Sum gjeld og egenkapital 58.000 1.008.000 4.288.000 4.315.000 146.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 7.000 19.000 -4.381.000 -78.000
Likviditetsgrad 1 0 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.7
Soliditet -5513.8 -345.8 -3.7 -2.6 -53.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 -0.6 -0.4 -11.1
Gjeldsgrad -1.3 -39.5 -2.9
Total kapitalrentabilitet -20.7 -1.2 -0.4 -0.2 -61.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex