Valeo It AS
Juridisk navn:  Valeo It AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41669130
Skraneskogen 58 Skraneskogen 58 Fax: 85026402
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 988441171
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/30/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 37.000 37.000 200.000 2.808.000
Resultat: 0 33.000 28.000 -61.000 72.000
Egenkapital: 385.000 385.000 360.000 340.000 401.000
Regnskap for  Valeo It AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 37.000 37.000 200.000 2.808.000
Driftskostnader 0 -4.000 -9.000 -261.000 -2.734.000
Driftsresultat 0 33.000 28.000 -61.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -11.000
Finans 0 0 0 0 -4.000
Resultat før skatt 0 33.000 28.000 -61.000 72.000
Skattekostnad 0 -8.000 -8.000 0 -20.000
Årsresultat 0 25.000 20.000 -61.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 23.000
Sum omløpsmidler 385.000 385.000 360.000 340.000 772.000
Sum eiendeler 385.000 385.000 360.000 340.000 795.000
Sum opptjent egenkapital 285.000 285.000 260.000 240.000 301.000
Sum egenkapital 385.000 385.000 360.000 340.000 401.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 394.000
Sum gjeld og egenkapital 385.000 385.000 360.000 340.000 795.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 37.000 37.000 0 2.144.000
Andre inntekter 0 0 0 200.000 665.000
Driftsinntekter 0 37.000 37.000 200.000 2.808.000
Varekostnad 0 -4.000 -9.000 -261.000 -1.652.000
Lønninger 0 0 0 0 -791.000
Avskrivning 0 0 0 0 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -281.000
Driftskostnader 0 -4.000 -9.000 -261.000 -2.734.000
Driftsresultat 0 33.000 28.000 -61.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -11.000
Finans 0 0 0 0 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 25.000 20.000 -61.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 23.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 23.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 385.000 385.000 300.000 300.000 102.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 60.000 40.000 670.000
Sum omløpsmidler 385.000 385.000 360.000 340.000 772.000
Sum eiendeler 385.000 385.000 360.000 340.000 795.000
Sum opptjent egenkapital 285.000 285.000 260.000 240.000 301.000
Sum egenkapital 385.000 385.000 360.000 340.000 401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 312.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 34.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 48.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 394.000
Sum gjeld og egenkapital 385.000 385.000 360.000 340.000 795.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 385.000 385.000 360.000 340.000 378.000
Likviditetsgrad 1 2.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 2.0
Soliditet 1 1 1 100.0 50.4
Resultatgrad 89.2 75.7 -30.5 2.7
Rentedekningsgrad 7.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 1.0
Total kapitalrentabilitet 0 8.6 7.8 -17.9 10.4
Signatur
27.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
27.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex