Vann- Og Energiboring As
Juridisk navn:  Vann- Og Energiboring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90760471
Lauvigveien 90 Lauvigveien 90 Fax:
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 989050451
Aksjekapital: 190.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Pro-Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.94%
Resultat  
  
-59.53%
Egenkapital  
  
-34.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 35.000 34.000 912.000 550.000 711.000
Resultat: 261.000 645.000 718.000 -58.000 303.000
Egenkapital: 918.000 1.406.000 1.599.000 1.010.000 1.068.000
Regnskap for  Vann- Og Energiboring As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 35.000 34.000 912.000 550.000 711.000
Driftskostnader -53.000 -34.000 -102.000 -599.000 -755.000
Driftsresultat -18.000 1.000 811.000 -50.000 -43.000
Finansinntekter 285.000 650.000 1.000 1.000 370.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -94.000 -10.000 -24.000
Finans 280.000 644.000 -93.000 -9.000 346.000
Resultat før skatt 261.000 645.000 718.000 -58.000 303.000
Skattekostnad 0 -138.000 -129.000 0 0
Årsresultat 261.000 507.000 589.000 -58.000 303.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.200.000 2.748.000 2.793.000 2.377.000 1.477.000
Sum omløpsmidler 2.000 3.000 0 37.000 70.000
Sum eiendeler 3.202.000 2.751.000 2.793.000 2.414.000 1.547.000
Sum opptjent egenkapital 728.000 1.216.000 1.409.000 820.000 878.000
Sum egenkapital 918.000 1.406.000 1.599.000 1.010.000 1.068.000
Sum langsiktig gjeld 2.024.000 1.041.000 849.000 1.304.000 325.000
Sum kortsiktig gjeld 261.000 303.000 344.000 99.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 3.203.000 2.750.000 2.792.000 2.413.000 1.547.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.000 34.000 912.000 550.000 711.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 35.000 34.000 912.000 550.000 711.000
Varekostnad 0 0 0 -385.000 -164.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -53.000 -34.000 -102.000 -214.000 -591.000
Driftskostnader -53.000 -34.000 -102.000 -599.000 -755.000
Driftsresultat -18.000 1.000 811.000 -50.000 -43.000
Finansinntekter 285.000 650.000 1.000 1.000 370.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -94.000 -10.000 -24.000
Finans 280.000 644.000 -93.000 -9.000 346.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 -700.000 0 0 0
Årsresultat 261.000 507.000 589.000 -58.000 303.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.923.000 1.471.000 1.516.000 1.100.000 200.000
Sum anleggsmidler 3.200.000 2.748.000 2.793.000 2.377.000 1.477.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 2.000 0 37.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 3.000 0 37.000 70.000
Sum eiendeler 3.202.000 2.751.000 2.793.000 2.414.000 1.547.000
Sum opptjent egenkapital 728.000 1.216.000 1.409.000 820.000 878.000
Sum egenkapital 918.000 1.406.000 1.599.000 1.010.000 1.068.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.024.000 1.041.000 849.000 1.304.000 325.000
Leverandørgjeld 106.000 165.000 132.000 99.000 154.000
Betalbar skatt 153.000 138.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 213.000 0 0
Utbytte -750.000 -700.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 261.000 303.000 344.000 99.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 3.203.000 2.750.000 2.792.000 2.413.000 1.547.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -259.000 -300.000 -344.000 -62.000 -84.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.4 0.5
Soliditet 28.7 51.1 57.3 41.9 69.0
Resultatgrad -51.4 2.9 88.9 -9.1 -6.0
Rentedekningsgrad -3.6 0.2 8.6 -4.9 13.6
Gjeldsgrad 2.5 1 0.7 1.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 8.3 23.7 29.1 -2.0 21.1
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex