Vegas Video Qureshi Ejaz Hussain
Juridisk navn:  Vegas Video Qureshi Ejaz Hussain
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22372969
Rathkes Gate 2 Rathkes Gate 2 Fax:
0558 Oslo 558 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 953470403
Aksjekapital: 423.000 NOK
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Saga Regnskapstjenester As
Hovedpunkter i regnskapet
2003
Omsetning: 266.000
Resultat: -55.000
Egenkapital: 401.000
Regnskap for  Vegas Video Qureshi Ejaz Hussain
Resultat 2003
Driftsinntekter 266.000
Driftskostnader -322.000
Driftsresultat -55.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -55.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000
Sum omløpsmidler 397.000
Sum eiendeler 402.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 401.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 266.000
Varekostnad -208.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -66.000
Driftskostnader -322.000
Driftsresultat -55.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 5.000
Varebeholdning 397.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 397.000
Sum eiendeler 402.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 401.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 396.000
Likviditetsgrad 1 397.0
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet 99.8
Resultatgrad -20.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -13.7
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex