Vegservice As
Juridisk navn:  Vegservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40545295
Fax:
6872 Luster 6872 Luster
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 998467969
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/2/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kvamme Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.58%
Resultat  
  
-10000%
Egenkapital  
  
-605%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 689.000 762.000 1.011.000 1.957.000 2.130.000
Resultat: -404.000 -4.000 -13.000 552.000 38.000
Egenkapital: -606.000 120.000 123.000 137.000 -439.000
Regnskap for  Vegservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 689.000 762.000 1.011.000 1.957.000 2.130.000
Driftskostnader -1.078.000 -751.000 -1.007.000 -1.374.000 -2.057.000
Driftsresultat -388.000 11.000 4.000 582.000 73.000
Finansinntekter 9.000 12.000 12.000 9.000 9.000
Finanskostnader -25.000 -27.000 -29.000 -39.000 -44.000
Finans -16.000 -15.000 -17.000 -30.000 -35.000
Resultat før skatt -404.000 -4.000 -13.000 552.000 38.000
Skattekostnad 0 0 0 24.000 -24.000
Årsresultat -404.000 -4.000 -13.000 576.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 273.000 761.000 909.000 952.000 939.000
Sum omløpsmidler 179.000 528.000 476.000 572.000 1.093.000
Sum eiendeler 452.000 1.289.000 1.385.000 1.524.000 2.032.000
Sum opptjent egenkapital -636.000 90.000 93.000 107.000 -469.000
Sum egenkapital -606.000 120.000 123.000 137.000 -439.000
Sum langsiktig gjeld 439.000 481.000 522.000 560.000 612.000
Sum kortsiktig gjeld 620.000 687.000 739.000 826.000 1.859.000
Sum gjeld og egenkapital 453.000 1.288.000 1.384.000 1.523.000 2.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 390.000 762.000 1.011.000 1.957.000 2.043.000
Andre inntekter 299.000 0 0 0 87.000
Driftsinntekter 689.000 762.000 1.011.000 1.957.000 2.130.000
Varekostnad -14.000 -74.000 -169.000 -84.000 -162.000
Lønninger -64.000 -96.000 -243.000 -393.000 -566.000
Avskrivning -341.000 -148.000 -181.000 -209.000 -212.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -359.000 -433.000 -414.000 -688.000 -1.117.000
Driftskostnader -1.078.000 -751.000 -1.007.000 -1.374.000 -2.057.000
Driftsresultat -388.000 11.000 4.000 582.000 73.000
Finansinntekter 9.000 12.000 12.000 9.000 9.000
Finanskostnader -25.000 -27.000 -29.000 -39.000 -44.000
Finans -16.000 -15.000 -17.000 -30.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -404.000 -4.000 -13.000 576.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 271.000 761.000 909.000 891.000 936.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 271.000 761.000 909.000 891.000 936.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0 0 60.000 3.000
Sum anleggsmidler 273.000 761.000 909.000 952.000 939.000
Varebeholdning 0 300.000 300.000 300.000 300.000
Kundefordringer 101.000 112.000 96.000 14.000 330.000
Andre fordringer 20.000 32.000 19.000 18.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 59.000 85.000 60.000 239.000 406.000
Sum omløpsmidler 179.000 528.000 476.000 572.000 1.093.000
Sum eiendeler 452.000 1.289.000 1.385.000 1.524.000 2.032.000
Sum opptjent egenkapital -636.000 90.000 93.000 107.000 -469.000
Sum egenkapital -606.000 120.000 123.000 137.000 -439.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 439.000 481.000 522.000 560.000 612.000
Leverandørgjeld 15.000 20.000 25.000 20.000 298.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 88.000 67.000 205.000 229.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 589.000 580.000 647.000 601.000 1.332.000
Sum kortsiktig gjeld 620.000 687.000 739.000 826.000 1.859.000
Sum gjeld og egenkapital 453.000 1.288.000 1.384.000 1.523.000 2.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -441.000 -159.000 -263.000 -254.000 -766.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.8 0.6 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
Soliditet -133.8 9.3 8.9 9.0 -21.6
Resultatgrad -56.3 1.4 0.4 29.7 3.4
Rentedekningsgrad -15.5 0.4 0.1 15.2 1.9
Gjeldsgrad -1.7 9.7 10.3 10.1 -5.6
Total kapitalrentabilitet -83.7 1.8 1.2 38.8 4.0
Signatur
24.10.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex