Veitre As
Juridisk navn:  Veitre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21055000
Postboks 507 Skøyen Skabos Vei 4 Fax: 21055011
0214 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984242018
Aksjekapital: 225.489 NOK
Etableringsdato: 2/15/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
90.03%
Egenkapital  
  
-65.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 15.350.000 25.970.000 43.769.000 45.182.000
Resultat: -72.000 -722.000 1.096.000 -1.113.000 -2.966.000
Egenkapital: 561.000 1.633.000 16.838.000 21.867.000 31.694.000
Regnskap for  Veitre As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 15.350.000 25.970.000 43.769.000 45.182.000
Driftskostnader -74.000 -15.294.000 -23.578.000 -40.831.000 -42.904.000
Driftsresultat -74.000 57.000 2.392.000 2.938.000 2.278.000
Finansinntekter 7.000 6.000 2.423.000 248.000 158.000
Finanskostnader -4.000 -785.000 -3.719.000 -4.299.000 -5.401.000
Finans 3.000 -779.000 -1.296.000 -4.051.000 -5.243.000
Resultat før skatt -72.000 -722.000 1.096.000 -1.113.000 -2.966.000
Skattekostnad 0 -483.000 -126.000 190.000 351.000
Årsresultat -72.000 -1.205.000 970.000 -923.000 -2.615.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 630.000 630.000 1.562.000 6.948.000 33.639.000
Sum omløpsmidler 1.767.000 8.149.000 21.585.000 66.542.000 90.535.000
Sum eiendeler 2.397.000 8.779.000 23.147.000 73.490.000 124.174.000
Sum opptjent egenkapital -12.308.000 -12.236.000 -11.031.000 -12.002.000 -11.079.000
Sum egenkapital 561.000 1.633.000 16.838.000 21.867.000 31.694.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 553.000 9.504.000
Sum kortsiktig gjeld 1.837.000 7.147.000 6.310.000 51.069.000 82.975.000
Sum gjeld og egenkapital 2.398.000 8.780.000 23.148.000 73.489.000 124.173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 15.350.000 25.970.000 42.502.000 45.182.000
Andre inntekter 0 0 0 1.267.000 0
Driftsinntekter 0 15.350.000 25.970.000 43.769.000 45.182.000
Varekostnad 0 -14.963.000 -23.354.000 -40.059.000 -42.386.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -331.000 -224.000 -772.000 -518.000
Driftskostnader -74.000 -15.294.000 -23.578.000 -40.831.000 -42.904.000
Driftsresultat -74.000 57.000 2.392.000 2.938.000 2.278.000
Finansinntekter 7.000 6.000 2.423.000 248.000 158.000
Finanskostnader -4.000 -785.000 -3.719.000 -4.299.000 -5.401.000
Finans 3.000 -779.000 -1.296.000 -4.051.000 -5.243.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -6.000.000 0 -6.000.000 0
Årsresultat -72.000 -1.205.000 970.000 -923.000 -2.615.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 220.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 630.000 630.000 1.342.000 6.948.000 33.639.000
Sum anleggsmidler 630.000 630.000 1.562.000 6.948.000 33.639.000
Varebeholdning 0 0 14.531.000 15.463.000 61.593.000
Kundefordringer 0 300.000 240.000 28.920.000 178.000
Andre fordringer 0 0 0 7.228.000 14.055.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.767.000 7.849.000 6.414.000 14.411.000 14.708.000
Sum omløpsmidler 1.767.000 8.149.000 21.585.000 66.542.000 90.535.000
Sum eiendeler 2.397.000 8.779.000 23.147.000 73.490.000 124.174.000
Sum opptjent egenkapital -12.308.000 -12.236.000 -11.031.000 -12.002.000 -11.079.000
Sum egenkapital 561.000 1.633.000 16.838.000 21.867.000 31.694.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 553.000 1.975.000
Gjeld til kredittinstitutt 594.000 604.000 5.140.000 43.698.000 64.958.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 553.000 9.504.000
Leverandørgjeld 13.000 0 8.000 97.000 276.000
Betalbar skatt 0 263.000 658.000 0 783.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -6.000.000 0 -6.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 229.000 279.000 504.000 1.274.000 16.959.000
Sum kortsiktig gjeld 1.837.000 7.147.000 6.310.000 51.069.000 82.975.000
Sum gjeld og egenkapital 2.398.000 8.780.000 23.148.000 73.489.000 124.173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -70.000 1.002.000 15.275.000 15.473.000 7.560.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 3.4 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.1 1 0.4
Soliditet 23.4 18.6 72.7 29.8 25.5
Resultatgrad 0.4 9.2 6.7 5.0
Rentedekningsgrad -18.5 0.1 0.6 0.7 0.5
Gjeldsgrad 3.3 4.4 0.4 2.4 2.9
Total kapitalrentabilitet -2.8 0.7 20.8 4.3 2.0
Signatur
20.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex