Veksthuset Eiendom As
Juridisk navn:  Veksthuset Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Steinsvikvegen 153 Steinsvikvegen 153 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 814737772
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.34%
Resultat  
  
16.88%
Egenkapital  
  
-68.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 32.000 29.000 29.000 55.000
Resultat: -64.000 -77.000 -64.000 25.000
Egenkapital: -157.000 -93.000 -16.000 48.000
Regnskap for  Veksthuset Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 32.000 29.000 29.000 55.000
Driftskostnader -96.000 -107.000 -94.000 -26.000
Driftsresultat -64.000 -78.000 -64.000 28.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -3.000
Finans 0 1.000 0 -3.000
Resultat før skatt -64.000 -77.000 -64.000 25.000
Skattekostnad 0 0 0 -7.000
Årsresultat -64.000 -77.000 -64.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 -44.000 0
Sum omløpsmidler 4.592.000 4.374.000 4.033.000 3.730.000
Sum eiendeler 4.592.000 4.374.000 3.989.000 3.730.000
Sum opptjent egenkapital -187.000 -123.000 -46.000 18.000
Sum egenkapital -157.000 -93.000 -16.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 3.289.000 3.289.000 3.289.000 3.289.000
Sum kortsiktig gjeld 1.460.000 1.178.000 716.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 4.592.000 4.374.000 3.989.000 3.730.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 32.000 29.000 29.000 55.000
Driftsinntekter 32.000 29.000 29.000 55.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -96.000 -107.000 -94.000 -26.000
Driftskostnader -96.000 -107.000 -94.000 -26.000
Driftsresultat -64.000 -78.000 -64.000 28.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -3.000
Finans 0 1.000 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -64.000 -77.000 -64.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 -44.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 -44.000 0
Varebeholdning 4.587.000 4.369.000 3.998.000 3.587.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 5.000 36.000 143.000
Sum omløpsmidler 4.592.000 4.374.000 4.033.000 3.730.000
Sum eiendeler 4.592.000 4.374.000 3.989.000 3.730.000
Sum opptjent egenkapital -187.000 -123.000 -46.000 18.000
Sum egenkapital -157.000 -93.000 -16.000 48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.289.000 3.289.000 3.289.000 3.289.000
Leverandørgjeld 0 2.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 7.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.460.000 1.176.000 714.000 386.000
Sum kortsiktig gjeld 1.460.000 1.178.000 716.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 4.592.000 4.374.000 3.989.000 3.730.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.132.000 3.196.000 3.317.000 3.337.000
Likviditetsgrad 1 3 3 5 9.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.4
Soliditet -3.4 -2.1 -0.4 1.3
Resultatgrad -220.7 50.9
Rentedekningsgrad 9.3
Gjeldsgrad -30.2 -250.3 76.7
Total kapitalrentabilitet -1.4 -1.8 -1.6 0.8
Signatur
05.01.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex