Vestland Autolease As
Juridisk navn:  Vestland Autolease As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 18 Lønningsflaten 21 Fax:
5868 Bergen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 927274760
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 5/11/2021
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
633.15%
Resultat  
  
359.72%
Egenkapital  
  
83.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021
Omsetning: 19.883.000 2.712.000
Resultat: 331.000 72.000
Egenkapital: 562.000 306.000
Regnskap for  Vestland Autolease As
Resultat 2022 2021
Driftsinntekter 19.883.000 2.712.000
Driftskostnader -18.709.000 -2.453.000
Driftsresultat 1.175.000 259.000
Finansinntekter 1.000 12.000
Finanskostnader -845.000 -199.000
Finans -844.000 -187.000
Resultat før skatt 331.000 72.000
Skattekostnad -75.000 -16.000
Årsresultat 256.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.615.000 12.679.000
Sum omløpsmidler 4.807.000 2.484.000
Sum eiendeler 22.422.000 15.163.000
Sum opptjent egenkapital 312.000 56.000
Sum egenkapital 562.000 306.000
Sum langsiktig gjeld 19.207.000 13.910.000
Sum kortsiktig gjeld 2.652.000 947.000
Sum gjeld og egenkapital 22.421.000 15.163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.308.000 2.712.000
Andre inntekter 575.000
Driftsinntekter 19.883.000 2.712.000
Varekostnad -16.268.000 -1.997.000
Lønninger -5.000
Avskrivning -1.392.000 -293.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.044.000 -163.000
Driftskostnader -18.709.000 -2.453.000
Driftsresultat 1.175.000 259.000
Finansinntekter 1.000 12.000
Finanskostnader -845.000 -199.000
Finans -844.000 -187.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 256.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 17.615.000 12.679.000
Sum varige driftsmidler 17.615.000 12.679.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 17.615.000 12.679.000
Varebeholdning 2.227.000
Kundefordringer 1.991.000 521.000
Andre fordringer 1.368.000
Sum investeringer
Kasse, bank 589.000 596.000
Sum omløpsmidler 4.807.000 2.484.000
Sum eiendeler 22.422.000 15.163.000
Sum opptjent egenkapital 312.000 56.000
Sum egenkapital 562.000 306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 90.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 19.207.000 13.910.000
Leverandørgjeld 2.335.000 947.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 251.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 67.000
Sum kortsiktig gjeld 2.652.000 947.000
Sum gjeld og egenkapital 22.421.000 15.163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.155.000 1.537.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.6
Likviditetsgrad 2 1.0 2.6
Soliditet 2.5 2.0
Resultatgrad 5.9 9.6
Rentedekningsgrad 1.4 1.3
Gjeldsgrad 38.9 48.6
Total kapitalrentabilitet 5.2 1.8
Prokurister
29.11.2023
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex