Vestland Drift As
Juridisk navn:  Vestland Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Trælandsvegen 37 Trælandsvegen 37 Fax:
5956 Hundvin 5956 Hundvin
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 928781607
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2022
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2022
Omsetning: 101.000
Resultat: 6.000
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  Vestland Drift As
Resultat 2022
Driftsinntekter 101.000
Driftskostnader -95.000
Driftsresultat 6.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 6.000
Skattekostnad
Årsresultat 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 54.000
Sum eiendeler 54.000
Sum opptjent egenkapital 5.000
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 24.000
Sum gjeld og egenkapital 53.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 101.000
Varekostnad -20.000
Lønninger -1.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -74.000
Driftskostnader -95.000
Driftsresultat 6.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 4.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 49.000
Sum omløpsmidler 54.000
Sum eiendeler 54.000
Sum opptjent egenkapital 5.000
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 3.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 20.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000
Sum gjeld og egenkapital 53.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000
Likviditetsgrad 1 2.3
Likviditetsgrad 2 2.3
Soliditet 55.6
Resultatgrad 5.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 11.1
Signatur
04.10.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex