Vikersund Kurbad AS
Juridisk navn:  Vikersund Kurbad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32781500
Haaviks Vei 25 Haaviks Vei 25 Fax: 32781501
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Buskerud Modum
Org.nr: 964249075
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 183
Etableringsdato: 5/23/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.18%
Resultat  
  
103.08%
Egenkapital  
  
12.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 75.795.000 74.911.000 73.703.000 69.620.000 68.242.000
Resultat: 354.000 -11.501.000 12.213.000 -1.591.000 -2.670.000
Egenkapital: 3.586.000 3.183.000 11.736.000 2.965.000 4.101.000
Regnskap for  Vikersund Kurbad AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 75.795.000 74.911.000 73.703.000 69.620.000 68.242.000
Driftskostnader -76.380.000 -87.454.000 -62.132.000 -71.838.000 -71.137.000
Driftsresultat -584.000 -12.543.000 11.570.000 -2.218.000 -2.895.000
Finansinntekter 938.000 1.043.000 654.000 627.000 225.000
Finanskostnader 0 0 -11.000 0 0
Finans 938.000 1.043.000 643.000 627.000 225.000
Resultat før skatt 354.000 -11.501.000 12.213.000 -1.591.000 -2.670.000
Skattekostnad -96.000 2.948.000 -3.443.000 455.000 702.000
Årsresultat 258.000 -8.553.000 8.771.000 -1.136.000 -1.968.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.611.000 27.716.000 24.418.000 19.600.000 16.199.000
Sum omløpsmidler 10.390.000 9.826.000 9.959.000 15.255.000 13.430.000
Sum eiendeler 38.001.000 37.542.000 34.377.000 34.855.000 29.629.000
Sum opptjent egenkapital 535.000 331.000 8.884.000 114.000 1.249.000
Sum egenkapital 3.586.000 3.183.000 11.736.000 2.965.000 4.101.000
Sum langsiktig gjeld 24.177.000 24.915.000 10.879.000 19.299.000 12.784.000
Sum kortsiktig gjeld 10.238.000 9.443.000 11.763.000 12.591.000 12.744.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000.000 37.541.000 34.378.000 34.856.000 29.629.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.333.000 4.160.000 3.623.000 2.775.000 2.732.000
Andre inntekter 71.462.000 70.752.000 70.080.000 66.845.000 65.510.000
Driftsinntekter 75.795.000 74.911.000 73.703.000 69.620.000 68.242.000
Varekostnad -3.548.000 -3.673.000 -3.530.000 -3.387.000 -3.725.000
Lønninger -52.175.000 -64.039.000 -39.805.000 -50.216.000 -48.723.000
Avskrivning -909.000 -907.000 -963.000 -885.000 -925.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.748.000 -18.835.000 -17.834.000 -17.350.000 -17.764.000
Driftskostnader -76.380.000 -87.454.000 -62.132.000 -71.838.000 -71.137.000
Driftsresultat -584.000 -12.543.000 11.570.000 -2.218.000 -2.895.000
Finansinntekter 938.000 1.043.000 654.000 627.000 225.000
Finanskostnader 0 0 -11.000 0 0
Finans 938.000 1.043.000 643.000 627.000 225.000
Konsernbidrag 145.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 258.000 -8.553.000 8.771.000 -1.136.000 -1.968.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.725.000 6.883.000 3.205.000 5.533.000 3.656.000
Fast eiendom 454.000 603.000 755.000 906.000 913.000
Maskiner anlegg 39.000 67.000 94.000 121.000 105.000
Driftsløsøre 2.120.000 2.683.000 2.556.000 2.915.000 2.633.000
Sum varige driftsmidler 2.613.000 3.353.000 3.405.000 3.942.000 3.651.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.273.000 17.480.000 17.809.000 10.125.000 8.893.000
Sum anleggsmidler 27.611.000 27.716.000 24.418.000 19.600.000 16.199.000
Varebeholdning 198.000 179.000 182.000 205.000 239.000
Kundefordringer 1.341.000 1.005.000 1.221.000 797.000 910.000
Andre fordringer 978.000 785.000 327.000 474.000 524.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.675.000 7.857.000 8.229.000 13.779.000 10.574.000
Sum omløpsmidler 10.390.000 9.826.000 9.959.000 15.255.000 13.430.000
Sum eiendeler 38.001.000 37.542.000 34.377.000 34.855.000 29.629.000
Sum opptjent egenkapital 535.000 331.000 8.884.000 114.000 1.249.000
Sum egenkapital 3.586.000 3.183.000 11.736.000 2.965.000 4.101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.177.000 24.915.000 10.879.000 19.299.000 12.784.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.177.000 24.915.000 10.879.000 19.299.000 12.784.000
Leverandørgjeld 1.178.000 318.000 1.682.000 979.000 709.000
Betalbar skatt 0 738.000 1.122.000 1.343.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.990.000 2.736.000 2.709.000 2.370.000 2.468.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.069.000 5.652.000 6.249.000 7.899.000 9.567.000
Sum kortsiktig gjeld 10.238.000 9.443.000 11.763.000 12.591.000 12.744.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000.000 37.541.000 34.378.000 34.856.000 29.629.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 152.000 383.000 -1.804.000 2.664.000 686.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 0.8 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 0.9 1.2 1.1
Soliditet 9.4 8.5 34.1 8.5 13.8
Resultatgrad -0.8 -16.7 15.7 -3.2 -4.2
Rentedekningsgrad 1111.3
Gjeldsgrad 9.6 10.8 1.9 10.8 6.2
Total kapitalrentabilitet 0.9 -30.6 35.6 -4.6 -9.0
Signatur
26.02.2016
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Vikersund Kurbad AS
Vikersund kurbad leverer tjenester, og har sin kjernekompetanse innenfor rehabiliteringsområdene mestring, attføring, funksjons og verdighetsgjenvinning.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex