Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vrengen Maritime As
Juridisk navn:  Vrengen Maritime As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33303512
Ferjeodden 14 Ferjeodden 14 Fax: 33303501
3145 Tjøme 3145 Tjøme
Fylke: Kommune:
Vestfold Tjøme
Org.nr: 979178182
Aksjekapital: 2.600.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 18.08.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13,77%
Resultat  
  
146,35%
Egenkapital  
  
39,77%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 44.280.000 38.920.000 9.945.000 11.654.000 11.929.000
Resultat: 877.000 356.000 -1.489.000 12.000 9.000
Egenkapital: 3.198.000 2.288.000 382.000 1.872.000 1.865.000
Regnskap for  Vrengen Maritime As
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 44.280.000 38.920.000 9.945.000 11.654.000 11.929.000
Driftskostnader -43.003.000 -38.162.000 -10.465.000 -11.463.000 -11.724.000
Driftsresultat 1.277.000 758.000 -520.000 192.000 205.000
Finansinntekter 9.000 10.000 48.000 44.000 9.000
Finanskostnader -409.000 -411.000 -1.017.000 -224.000 -205.000
Finans -400.000 -401.000 -969.000 -180.000 -196.000
Resultat før skatt 877.000 356.000 -1.489.000 12.000 9.000
Skattekostnad 33.000 50.000 -1.000 -5.000 -5.000
Årsresultat 910.000 406.000 -1.490.000 7.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 725.000 691.000 731.000 1.504.000 1.462.000
Sum omløpsmidler 8.005.000 7.598.000 3.778.000 4.013.000 4.010.000
Sum eiendeler 8.730.000 8.289.000 4.509.000 5.517.000 5.472.000
Sum opptjent egenkapital 598.000 -312.000 -718.000 772.000 765.000
Sum egenkapital 3.198.000 2.288.000 382.000 1.872.000 1.865.000
Sum langsiktig gjeld 1.067.000 1.387.000 1.373.000 471.000 848.000
Sum kortsiktig gjeld 4.465.000 4.615.000 2.753.000 3.175.000 2.759.000
Sum gjeld og egenkapital 8.730.000 8.290.000 4.508.000 5.518.000 5.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.271.000 38.828.000 9.945.000 11.654.000 11.929.000
Andre inntekter 9.000 92.000 0 0 0
Driftsinntekter 44.280.000 38.920.000 9.945.000 11.654.000 11.929.000
Varekostnad -28.641.000 -24.373.000 -3.023.000 -3.418.000 -3.880.000
Lønninger -7.867.000 -7.484.000 -4.037.000 -4.601.000 -4.581.000
Avskrivning -205.000 -264.000 -54.000 -105.000 -139.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.290.000 -6.041.000 -3.351.000 -3.339.000 -3.124.000
Driftskostnader -43.003.000 -38.162.000 -10.465.000 -11.463.000 -11.724.000
Driftsresultat 1.277.000 758.000 -520.000 192.000 205.000
Finansinntekter 9.000 10.000 48.000 44.000 9.000
Finanskostnader -409.000 -411.000 -1.017.000 -224.000 -205.000
Finans -400.000 -401.000 -969.000 -180.000 -196.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 910.000 406.000 -1.490.000 7.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 350.000 317.000 79.000 80.000 76.000
Fast eiendom 0 0 0 0 6.000
Maskiner anlegg 375.000 374.000 86.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 139.000 95.000
Sum varige driftsmidler 375.000 374.000 86.000 139.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 566.000 1.285.000 1.285.000
Sum anleggsmidler 725.000 691.000 731.000 1.504.000 1.462.000
Varebeholdning 5.528.000 3.928.000 1.617.000 1.438.000 1.103.000
Kundefordringer 1.296.000 3.008.000 933.000 1.993.000 2.198.000
Andre fordringer 928.000 407.000 1.097.000 343.000 356.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 253.000 255.000 131.000 239.000 352.000
Sum omløpsmidler 8.005.000 7.598.000 3.778.000 4.013.000 4.010.000
Sum eiendeler 8.730.000 8.289.000 4.509.000 5.517.000 5.472.000
Sum opptjent egenkapital 598.000 -312.000 -718.000 772.000 765.000
Sum egenkapital 3.198.000 2.288.000 382.000 1.872.000 1.865.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.282.000 1.011.000 1.192.000 800.000 906.000
Sum langsiktig gjeld 1.067.000 1.387.000 1.373.000 471.000 848.000
Leverandørgjeld 1.593.000 1.398.000 379.000 817.000 354.000
Betalbar skatt 0 0 0 9.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 844.000 1.332.000 781.000 1.150.000 1.106.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 747.000 873.000 401.000 400.000 384.000
Sum kortsiktig gjeld 4.465.000 4.615.000 2.753.000 3.175.000 2.759.000
Sum gjeld og egenkapital 8.730.000 8.290.000 4.508.000 5.518.000 5.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.540.000 2.983.000 1.025.000 838.000 1.251.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.4 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.8 0.9 1.1
Soliditet 36.6 27.6 8.5 33.9 34.1
Resultatgrad 2.9 1.9 -5.2 1.6 1.7
Rentedekningsgrad 3.1 1.9 -0.5 1.1 1.0
Gjeldsgrad 1.7 2.6 10.8 1.9 1.9
Total kapitalrentabilitet 14.7 9.3 -10.5 4.3 3.9
Signatur
04.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex