Vvs Rørlegger'n Tønsberg AS
Juridisk navn:  Vvs Rørlegger'n Tønsberg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33019440
Semsbyveien 84 Semsbyveien 84 Fax: 33019444
3170 Sem 3170 Sem
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 979177224
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 8/22/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Regnskapsfører: Agenda Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.4%
Resultat  
  
143.9%
Egenkapital  
  
17.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 37.406.000 26.269.000 27.341.000 22.561.000 21.356.000
Resultat: 3.578.000 1.467.000 2.541.000 1.081.000 2.370.000
Egenkapital: 12.034.000 10.272.000 9.653.000 7.755.000 6.964.000
Regnskap for  Vvs Rørlegger'n Tønsberg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 37.406.000 26.269.000 27.341.000 22.561.000 21.356.000
Driftskostnader -33.630.000 -24.591.000 -24.553.000 -21.190.000 -18.736.000
Driftsresultat 3.776.000 1.678.000 2.789.000 1.371.000 2.621.000
Finansinntekter 2.000 0 2.000 2.000 17.000
Finanskostnader -201.000 -212.000 -250.000 -292.000 -268.000
Finans -199.000 -212.000 -248.000 -290.000 -251.000
Resultat før skatt 3.578.000 1.467.000 2.541.000 1.081.000 2.370.000
Skattekostnad -816.000 -348.000 -643.000 -290.000 -621.000
Årsresultat 2.762.000 1.119.000 1.898.000 791.000 1.749.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.856.000 10.965.000 11.265.000 11.161.000 10.644.000
Sum omløpsmidler 12.913.000 8.792.000 8.743.000 6.188.000 5.980.000
Sum eiendeler 23.769.000 19.757.000 20.008.000 17.349.000 16.624.000
Sum opptjent egenkapital 11.734.000 9.972.000 9.353.000 7.455.000 6.664.000
Sum egenkapital 12.034.000 10.272.000 9.653.000 7.755.000 6.964.000
Sum langsiktig gjeld 5.096.000 5.454.000 5.521.000 6.015.000 6.402.000
Sum kortsiktig gjeld 6.639.000 4.031.000 4.834.000 3.579.000 3.258.000
Sum gjeld og egenkapital 23.769.000 19.757.000 20.008.000 17.349.000 16.624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.406.000 26.269.000 27.301.000 22.561.000 21.356.000
Andre inntekter 0 0 40.000 0 0
Driftsinntekter 37.406.000 26.269.000 27.341.000 22.561.000 21.356.000
Varekostnad -19.774.000 -10.987.000 -12.664.000 -10.443.000 -8.484.000
Lønninger -10.372.000 -9.242.000 -9.492.000 -8.189.000 -7.547.000
Avskrivning -387.000 -407.000 -377.000 -416.000 -337.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.097.000 -3.955.000 -2.020.000 -2.142.000 -2.368.000
Driftskostnader -33.630.000 -24.591.000 -24.553.000 -21.190.000 -18.736.000
Driftsresultat 3.776.000 1.678.000 2.789.000 1.371.000 2.621.000
Finansinntekter 2.000 0 2.000 2.000 17.000
Finanskostnader -201.000 -212.000 -250.000 -292.000 -268.000
Finans -199.000 -212.000 -248.000 -290.000 -251.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -500.000 0 0 0
Årsresultat 2.762.000 1.119.000 1.898.000 791.000 1.749.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 32.000 0 0
Fast eiendom 10.438.000 10.575.000 10.737.000 10.497.000 9.804.000
Maskiner anlegg 22.000 30.000 38.000 0 0
Driftsløsøre 377.000 340.000 438.000 644.000 840.000
Sum varige driftsmidler 10.836.000 10.945.000 11.213.000 11.141.000 10.644.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Sum anleggsmidler 10.856.000 10.965.000 11.265.000 11.161.000 10.644.000
Varebeholdning 1.066.000 1.056.000 845.000 1.325.000 852.000
Kundefordringer 3.929.000 5.133.000 4.678.000 3.791.000 3.010.000
Andre fordringer 940.000 989.000 608.000 395.000 563.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.978.000 1.614.000 2.612.000 676.000 1.554.000
Sum omløpsmidler 12.913.000 8.792.000 8.743.000 6.188.000 5.980.000
Sum eiendeler 23.769.000 19.757.000 20.008.000 17.349.000 16.624.000
Sum opptjent egenkapital 11.734.000 9.972.000 9.353.000 7.455.000 6.664.000
Sum egenkapital 12.034.000 10.272.000 9.653.000 7.755.000 6.964.000
Sum avsetninger til forpliktelser 280.000 302.000 0 42.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.096.000 5.454.000 5.521.000 6.015.000 6.402.000
Leverandørgjeld 2.158.000 1.489.000 1.164.000 1.661.000 948.000
Betalbar skatt 838.000 14.000 717.000 254.000 614.000
Skyldig offentlige avgifter 1.702.000 1.305.000 2.184.000 1.034.000 919.000
Utbytte -1.000.000 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 942.000 723.000 769.000 631.000 776.000
Sum kortsiktig gjeld 6.639.000 4.031.000 4.834.000 3.579.000 3.258.000
Sum gjeld og egenkapital 23.769.000 19.757.000 20.008.000 17.349.000 16.624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.274.000 4.761.000 3.909.000 2.609.000 2.722.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.2 1.8 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.9 1.6 1.4 1.6
Soliditet 50.6 5 48.2 44.7 41.9
Resultatgrad 10.1 6.4 10.2 6.1 12.3
Rentedekningsgrad 18.8 7.9 11.2 4.7 9.8
Gjeldsgrad 1 0.9 1.1 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 15.9 8.5 13.9 7.9 15.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
SMESTAD-GRAN PER OVE
ERIKSEN MARTHE SKJELLAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex