Wiken Tele & Data Ltd
Juridisk navn:  Wiken Tele & Data Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90271739
Skotholmevegen 10 Skotholmevegen 10 Fax:
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Hordaland Fedje
Org.nr: 987896248
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/2/2005 1
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-92.53%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 55.000 736.000 932.000 1.785.000 1.315.000
Resultat: 0 50.000 295.000 973.000 536.000
Egenkapital: 1.014.000 1.019.000 981.000 760.000 50.000
Regnskap for  Wiken Tele & Data Ltd
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 55.000 736.000 932.000 1.785.000 1.315.000
Driftskostnader -59.000 -690.000 -641.000 -820.000 -816.000
Driftsresultat -4.000 46.000 291.000 964.000 499.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 9.000 37.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 4.000 4.000 3.000 9.000 37.000
Resultat før skatt 0 50.000 295.000 973.000 536.000
Skattekostnad -5.000 -12.000 -74.000 -263.000 -145.000
Årsresultat -5.000 38.000 221.000 710.000 391.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.062.000 1.184.000 1.170.000 1.276.000 1.892.000
Sum eiendeler 1.062.000 1.184.000 1.170.000 1.276.000 1.892.000
Sum opptjent egenkapital 1.014.000 1.019.000 981.000 760.000 50.000
Sum egenkapital 1.014.000 1.019.000 981.000 760.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48.000 164.000 188.000 515.000 1.842.000
Sum gjeld og egenkapital 1.062.000 1.183.000 1.169.000 1.275.000 1.892.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.000 736.000 932.000 1.326.000 1.315.000
Andre inntekter 0 0 0 458.000 0
Driftsinntekter 55.000 736.000 932.000 1.785.000 1.315.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 79.000 -565.000 -498.000 -545.000 -490.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -125.000 -143.000 -275.000 -326.000
Driftskostnader -59.000 -690.000 -641.000 -820.000 -816.000
Driftsresultat -4.000 46.000 291.000 964.000 499.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 9.000 37.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 4.000 4.000 3.000 9.000 37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.500.000
Årsresultat -5.000 38.000 221.000 710.000 391.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 256.000 150.000 0 600.000 211.000
Andre fordringer 0 18.000 38.000 8.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 806.000 1.016.000 1.132.000 668.000 1.671.000
Sum omløpsmidler 1.062.000 1.184.000 1.170.000 1.276.000 1.892.000
Sum eiendeler 1.062.000 1.184.000 1.170.000 1.276.000 1.892.000
Sum opptjent egenkapital 1.014.000 1.019.000 981.000 760.000 50.000
Sum egenkapital 1.014.000 1.019.000 981.000 760.000 50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 3.000 30.000 9.000
Betalbar skatt 5.000 12.000 74.000 263.000 145.000
Skyldig offentlige avgifter 43.000 83.000 57.000 106.000 106.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 0 68.000 55.000 116.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 48.000 164.000 188.000 515.000 1.842.000
Sum gjeld og egenkapital 1.062.000 1.183.000 1.169.000 1.275.000 1.892.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.014.000 1.020.000 982.000 761.000 50.000
Likviditetsgrad 1 22.1 7.2 6.2 2.5 1.0
Likviditetsgrad 2 22.1 7.2 6.2 2.5 1.1
Soliditet 95.5 86.1 83.9 59.6 2.6
Resultatgrad -7.3 6.3 31.2 54.0 37.9
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0 0.2 0.2 0.7 36.8
Total kapitalrentabilitet 0 4.2 25.2 76.3 28.3
Signatur
14.03.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex