Willys As
Juridisk navn:  Willys As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64843333
Nordre Elle Vei 40 Lundsalleen 20 Fax: 64843339
1449 Drøbak 2004 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 913798538
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/8/1968 1
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Myhrers Rtb As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.99%
Resultat  
  
-61.14%
Egenkapital  
  
1.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 530.000 768.000 722.000 595.000 13.467.000
Resultat: 157.000 404.000 344.000 67.000 12.975.000
Egenkapital: 11.250.000 11.050.000 10.669.000 10.301.000 10.137.000
Regnskap for  Willys As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 530.000 768.000 722.000 595.000 13.467.000
Driftskostnader -620.000 -543.000 -610.000 -436.000 -323.000
Driftsresultat -89.000 224.000 112.000 158.000 13.144.000
Finansinntekter 255.000 271.000 268.000 275.000 99.000
Finanskostnader -9.000 -90.000 -36.000 -366.000 -267.000
Finans 246.000 181.000 232.000 -91.000 -168.000
Resultat før skatt 157.000 404.000 344.000 67.000 12.975.000
Skattekostnad 43.000 -23.000 24.000 97.000 -2.540.000
Årsresultat 200.000 381.000 368.000 164.000 10.435.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.592.000 1.728.000 2.789.000 1.050.000 0
Sum omløpsmidler 8.945.000 11.008.000 10.020.000 12.019.000 13.110.000
Sum eiendeler 12.537.000 12.736.000 12.809.000 13.069.000 13.110.000
Sum opptjent egenkapital 11.150.000 10.950.000 10.569.000 10.201.000 10.037.000
Sum egenkapital 11.250.000 11.050.000 10.669.000 10.301.000 10.137.000
Sum langsiktig gjeld 1.023.000 1.265.000 1.645.000 2.126.000 2.943.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 421.000 495.000 643.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 12.537.000 12.736.000 12.809.000 13.070.000 13.110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 530.000 768.000 722.000 595.000 13.467.000
Driftsinntekter 530.000 768.000 722.000 595.000 13.467.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -197.000 -161.000 -161.000 -30.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -423.000 -382.000 -449.000 -406.000 -323.000
Driftskostnader -620.000 -543.000 -610.000 -436.000 -323.000
Driftsresultat -89.000 224.000 112.000 158.000 13.144.000
Finansinntekter 255.000 271.000 268.000 275.000 99.000
Finanskostnader -9.000 -90.000 -36.000 -366.000 -267.000
Finans 246.000 181.000 232.000 -91.000 -168.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 200.000 381.000 368.000 164.000 10.435.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.992.000 145.000 195.000 245.000 0
Driftsløsøre 0 583.000 695.000 806.000 0
Sum varige driftsmidler 1.992.000 728.000 889.000 1.050.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.600.000 1.000.000 1.900.000 0 0
Sum anleggsmidler 3.592.000 1.728.000 2.789.000 1.050.000 0
Varebeholdning 887.000 759.000 225.000 590.000 0
Kundefordringer 0 24.000 72.000 63.000 0
Andre fordringer 92.000 81.000 0 200.000 0
Sum investeringer 4.853.000 4.782.000 1.783.000 1.661.000 0
Kasse, bank 3.113.000 5.363.000 7.941.000 9.506.000 13.110.000
Sum omløpsmidler 8.945.000 11.008.000 10.020.000 12.019.000 13.110.000
Sum eiendeler 12.537.000 12.736.000 12.809.000 13.069.000 13.110.000
Sum opptjent egenkapital 11.150.000 10.950.000 10.569.000 10.201.000 10.037.000
Sum egenkapital 11.250.000 11.050.000 10.669.000 10.301.000 10.137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.023.000 1.265.000 1.645.000 2.126.000 2.540.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.023.000 1.265.000 1.645.000 2.126.000 2.943.000
Leverandørgjeld 0 17.000 2.000 286.000 4.000
Betalbar skatt 199.000 402.000 457.000 317.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 2.000 36.000 39.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 421.000 495.000 643.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 12.537.000 12.736.000 12.809.000 13.070.000 13.110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.681.000 10.587.000 9.525.000 11.376.000 13.080.000
Likviditetsgrad 1 33.9 26.1 20.2 18.7 437.0
Likviditetsgrad 2 30.5 24.3 19.8 17.8 437.1
Soliditet 89.7 86.8 83.3 78.8 77.3
Resultatgrad -16.8 29.2 15.5 26.6 97.6
Rentedekningsgrad -9.9 2.5 3.1 1.2 49.6
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 1.3 3.9 3 3.3 101.0
Signatur
26.02.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYREFORMANNEN ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex