Workhouse As
Juridisk navn:  Workhouse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21985939
Bogstadveien 27B Bogstadveien 27B Fax: 45594018
0355 Oslo 355 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992132329
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/2/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Noba Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.91%
Resultat  
  
67.07%
Egenkapital  
  
-101.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.764.000 2.660.000 3.255.000 2.865.000 2.576.000
Resultat: -189.000 -574.000 198.000 -6.000 28.000
Egenkapital: -510.000 -253.000 192.000 40.000 46.000
Regnskap for  Workhouse As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.764.000 2.660.000 3.255.000 2.865.000 2.576.000
Driftskostnader -2.891.000 -3.179.000 -3.006.000 -2.845.000 -2.509.000
Driftsresultat -127.000 -520.000 249.000 20.000 66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -63.000 -54.000 -51.000 -26.000 -39.000
Finans -63.000 -54.000 -51.000 -26.000 -39.000
Resultat før skatt -189.000 -574.000 198.000 -6.000 28.000
Skattekostnad 0 129.000 -46.000 -1.000 -10.000
Årsresultat -189.000 -445.000 152.000 -7.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 380.000 646.000 965.000 1.033.000 421.000
Sum omløpsmidler 705.000 702.000 854.000 735.000 842.000
Sum eiendeler 1.085.000 1.348.000 1.819.000 1.768.000 1.263.000
Sum opptjent egenkapital -610.000 -353.000 92.000 -60.000 -54.000
Sum egenkapital -510.000 -253.000 192.000 40.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 672.000 663.000 813.000 854.000 424.000
Sum kortsiktig gjeld 924.000 939.000 815.000 873.000 793.000
Sum gjeld og egenkapital 1.086.000 1.349.000 1.820.000 1.767.000 1.263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 178.000 783.000 1.830.000 1.068.000 1.334.000
Andre inntekter 2.587.000 1.877.000 1.425.000 1.797.000 1.242.000
Driftsinntekter 2.764.000 2.660.000 3.255.000 2.865.000 2.576.000
Varekostnad 0 0 0 -8.000 -1.000
Lønninger -955.000 -1.038.000 -931.000 -893.000 -752.000
Avskrivning -198.000 -198.000 -198.000 -192.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.738.000 -1.943.000 -1.877.000 -1.752.000 -1.633.000
Driftskostnader -2.891.000 -3.179.000 -3.006.000 -2.845.000 -2.509.000
Driftsresultat -127.000 -520.000 249.000 20.000 66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -63.000 -54.000 -51.000 -26.000 -39.000
Finans -63.000 -54.000 -51.000 -26.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -189.000 -445.000 152.000 -7.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 68.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 380.000 578.000 777.000 975.000 411.000
Sum varige driftsmidler 380.000 578.000 777.000 975.000 411.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 189.000 58.000 10.000
Sum anleggsmidler 380.000 646.000 965.000 1.033.000 421.000
Varebeholdning 0 1.000 0 0 0
Kundefordringer 587.000 336.000 538.000 189.000 217.000
Andre fordringer 36.000 209.000 196.000 189.000 236.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 83.000 156.000 120.000 356.000 389.000
Sum omløpsmidler 705.000 702.000 854.000 735.000 842.000
Sum eiendeler 1.085.000 1.348.000 1.819.000 1.768.000 1.263.000
Sum opptjent egenkapital -610.000 -353.000 92.000 -60.000 -54.000
Sum egenkapital -510.000 -253.000 192.000 40.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 61.000 15.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 672.000 663.000 813.000 854.000 424.000
Leverandørgjeld 98.000 353.000 435.000 271.000 183.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 262.000 196.000 164.000 107.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 564.000 390.000 216.000 495.000 501.000
Sum kortsiktig gjeld 924.000 939.000 815.000 873.000 793.000
Sum gjeld og egenkapital 1.086.000 1.349.000 1.820.000 1.767.000 1.263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -219.000 -237.000 39.000 -138.000 49.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 1 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1 0.8 1.1
Soliditet -18.8 10.5 2.3 3.6
Resultatgrad -4.6 -19.5 7.6 0.7 2.6
Rentedekningsgrad -9.6 4.9 0.8 1.7
Gjeldsgrad -3.1 -6.3 8.5 43.2 26.5
Total kapitalrentabilitet -11.7 -38.5 13.7 1.1 5.2
Signatur
07.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
07.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex