World As
Juridisk navn:  World As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Henrik Ibsens Gate 36 Sigurdalleen Fax:
0255 Oslo 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 914759293
Aksjekapital: 321.300 NOK
Etableringsdato: 11/15/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
9.65%
Egenkapital  
  
-14.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 273.000
Resultat: -103.000 -114.000 -279.000 77.000
Egenkapital: 599.000 702.000 1.166.000 75.000
Regnskap for  World As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 273.000
Driftskostnader -89.000 -105.000 -266.000 -196.000
Driftsresultat -89.000 -105.000 -266.000 77.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -9.000 -13.000 0
Finans -14.000 -9.000 -13.000 0
Resultat før skatt -103.000 -114.000 -279.000 77.000
Skattekostnad 0 -34.000 67.000 -18.000
Årsresultat -103.000 -148.000 -213.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.601.000 2.601.000 4.667.000 0
Sum omløpsmidler 114.000 37.000 23.000 364.000
Sum eiendeler 2.715.000 2.638.000 4.690.000 364.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 45.000
Sum egenkapital 599.000 702.000 1.166.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 1.826.000 3.310.000 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000 109.000 214.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 2.715.000 2.637.000 4.690.000 363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 273.000
Driftsinntekter 0 0 0 273.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -195.000 -191.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -105.000 -71.000 -5.000
Driftskostnader -89.000 -105.000 -266.000 -196.000
Driftsresultat -89.000 -105.000 -266.000 77.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -9.000 -13.000 0
Finans -14.000 -9.000 -13.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -103.000 -148.000 -213.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 67.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.601.000 2.601.000 4.600.000 0
Sum anleggsmidler 2.601.000 2.601.000 4.667.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 291.000
Andre fordringer 0 0 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 37.000 20.000 72.000
Sum omløpsmidler 114.000 37.000 23.000 364.000
Sum eiendeler 2.715.000 2.638.000 4.690.000 364.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 45.000
Sum egenkapital 599.000 702.000 1.166.000 75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 1.826.000 3.310.000 0
Leverandørgjeld 27.000 20.000 1.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 18.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 136.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 89.000 89.000 213.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 109.000 214.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 2.715.000 2.637.000 4.690.000 363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 -72.000 -191.000 76.000
Likviditetsgrad 1 1 0.3 0.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1 0.3 0.1 1.3
Soliditet 22.1 26.6 24.9 20.7
Resultatgrad 28.2
Rentedekningsgrad -6.4 -11.7 -20.5
Gjeldsgrad 3.5 2.8 3 3.8
Total kapitalrentabilitet -3.3 -5.7 21.2
Signatur
30.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex