Konsernregnskap
Firma: Stiftelsen Steinerskolen I Fredrikstad Organisasjonsnr: 971519479
Postadresse: Gunbjørgs Vei 1 Foretakstype: STI
1664 Rolvsøy Etableringsdato: 04.06.1987
Besøksadresse: Gunbjørgs Vei 1 Antall ansatte: 64
1664 Rolvsøy Bankforbindelse:
Telefon: 69367200 Revisor: Solhøi Revisjon AS
Telefaks: 69338848
Aksjekapital: 300 000
Web-side: www.fredrikstad.steinerskolen.no  
Beskrivelse 2006  
         
Resultat        
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 13.286.000
Varekostnad -1.000
Lønninger -10.565.000
Lønn daglig leder
Avskrivning -704.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -2.117.000
Driftskostnader -13.387.000
Driftsresultat -101.000
Finansinntekter 72.000
Finanskostnader -175.000
Finans -103.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -204.000
Konsernbidrag
Resultat før skatt -204.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0
Fast eiendom 13.487.000
Sum anleggsmidler 13.735.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 448.000
Andre fordringer 556.000
Kasse, bank 6.336.000
Sum omløpsmidler 7.340.000
Sum eiendeler 21.075.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill
Sum immatrielle midler
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum investeringer
Sum opptjent egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Sum egenkapital 16.385.000
Sum langsiktig gjeld 2.500.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Leverandørgjeld 407.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 795.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 988.000
Sum kortsiktig gjeld 2.190.000
Sum gjeld og egenkapital 21.075.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 5.150.000
Likviditetsgrad 1 3.4
Likviditetsgrad 2 3.4
Soliditet 77.7
Resultatgrad -0.8
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.1
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00