Konsernregnskap
Firma: Ge Vingmed Ultrasound AS Organisasjonsnr: 938937583
Postadresse: Postboks 141 Foretakstype: AS
3191 Horten Etableringsdato: 02.12.1985
Besøksadresse: Strandpromenaden 45 Antall ansatte: 240
3183 Horten Bankforbindelse: DNB NOR BANK ASA
Telefon: 33021100 Revisor: Kpmg AS
Telefaks: 33021350
Aksjekapital: 52 774 200
Web-side: www.gehealthcare.com  
Beskrivelse 2014   2013
         
Resultat        
Salgsinntekter 106.758.000.000 106.758.000.000
Andre inntekter 41.831.000.000 41.831.000.000
Driftsinntekter 148.589.000.000 148.589.000.000
Varekostnad -81.311.000.000 -81.311.000.000
Lønninger 0 0
Lønn daglig leder
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -38.019.000.000 -38.019.000.000
Driftskostnader -119.330.000.000 -119.330.000.000
Driftsresultat 29.259.000.000 29.259.000.000
Finansinntekter -112.000.000 -112.000.000
Finanskostnader -12.030.000.000 -12.030.000.000
Finans 742.901.888 742.901.888
Skattekostnad -1.772.000.000 -1.772.000.000
Årsresultat 15.345.000.000 15.345.000.000
Konsernbidrag 0 0
Resultat før skatt 17.117.000.000 17.117.000.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 6.706.000.000 6.706.000.000
Fast eiendom 4.689.000.000 4.689.000.000
Sum anleggsmidler 207.544.000.000 207.544.000.000
Varebeholdning 17.689.000.000 17.689.000.000
Kundefordringer 257.147.000.000 257.147.000.000
Andre fordringer 75.761.000.000 75.761.000.000
Kasse, bank 90.208.000.000 90.208.000.000
Sum omløpsmidler 440.805.000.000 440.805.000.000
Sum eiendeler 648.349.000.000 648.349.000.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 76.553.000.000 76.553.000.000
Sum immatrielle midler 93.250.000.000 93.250.000.000
Driftsløsøre 22.197.000.000 22.197.000.000
Sum varige driftsmidler 66.387.000.000 66.387.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 47.907.000.000 47.907.000.000
Sum investeringer 0 0
Sum opptjent egenkapital 127.457.000.000 127.457.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum egenkapital 136.833.000.000 136.833.000.000
Sum langsiktig gjeld 200.414.000.000 200.414.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 71.789.000.000 71.789.000.000
Leverandørgjeld 16.338.000.000 16.338.000.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 220.658.000.000 220.658.000.000
Sum kortsiktig gjeld 311.102.000.000 311.102.000.000
Sum gjeld og egenkapital 639.675.000.000 639.675.000.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 129.703.000.000 129.703.000.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4
Soliditet 21.1 21.1
Resultatgrad 19.7 19.7
Rentedekningsgrad 2.4 2.4
Gjeldsgrad 3.7 3.7
Total kapitalrentabilitet 4.5 4.5
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00