Brede Bredesen Opset
Juridisk navn:  Brede Bredesen Opset
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62947166
Postboks 53 Bruksvegen 19 Fax: 62949404
2261 Kirkenær 2260 Kirkenær
Fylke: Kommune: www.bredesenopset.no
Innlandet Grue
Org.nr: 887853622
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 17.02.2005
Foretakstype: ENK
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Bredesen Opset Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12,23%
Resultat  
  
-101,89%
Egenkapital  
  
-33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.794.000 13.182.000 12.684.000 13.216.000 13.000.000
Resultat: -16.000 848.000 1.997.000 2.657.000 2.325.000
Egenkapital: 3.724.000 5.558.000 7.169.000 7.101.000 7.539.000
Regnskap for Brede Bredesen Opset
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.794.000 13.182.000 12.684.000 13.216.000 13.000.000
Driftskostnader -14.049.000 -11.436.000 -9.942.000 -9.914.000 -9.987.000
Driftsresultat 745.000 1.746.000 2.742.000 3.301.000 3.013.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 12.000 14.000
Finanskostnader -762.000 -901.000 -747.000 -656.000 -701.000
Finans -760.000 -898.000 -745.000 -644.000 -687.000
Resultat før skatt -16.000 848.000 1.997.000 2.657.000 2.325.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 848.000 1.997.000 2.657.000 2.325.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.088.000 33.789.000 34.342.000 32.623.000 32.847.000
Sum omløpsmidler 984.000 888.000 2.108.000 429.000 3.194.000
Sum eiendeler 34.072.000 34.677.000 36.450.000 33.052.000 36.041.000
Sum opptjent egenkapital 3.724.000 5.558.000 7.169.000 7.101.000 7.539.000
Sum egenkapital 3.724.000 5.558.000 7.169.000 7.101.000 7.539.000
Sum langsiktig gjeld 26.143.000 26.532.000 27.515.000 24.794.000 26.206.000
Sum kortsiktig gjeld 4.205.000 2.587.000 1.766.000 1.157.000 2.297.000
Sum gjeld og egenkapital 34.072.000 34.677.000 36.450.000 33.052.000 36.042.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.631.000 10.339.000 10.689.000 11.026.000 10.589.000
Andre inntekter 4.163.000 2.843.000 1.994.000 2.190.000 2.411.000
Driftsinntekter 14.794.000 13.182.000 12.684.000 13.216.000 13.000.000
Varekostnad -5.906.000 -5.006.000 -4.044.000 -4.122.000 -4.166.000
Lønninger -2.618.000 -2.527.000 -2.263.000 -2.534.000 -2.359.000
Avskrivning -508.000 -622.000 -791.000 -224.000 -253.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.732.000 -3.566.000 -2.844.000 -3.012.000 -3.213.000
Driftskostnader -14.049.000 -11.436.000 -9.942.000 -9.914.000 -9.987.000
Driftsresultat 745.000 1.746.000 2.742.000 3.301.000 3.013.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 12.000 14.000
Finanskostnader -762.000 -901.000 -747.000 -656.000 -701.000
Finans -760.000 -898.000 -745.000 -644.000 -687.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 848.000 1.997.000 2.657.000 2.325.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 29.542.000 29.953.000 30.055.000 30.165.000 30.283.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.436.000 1.726.000 2.176.000 348.000 454.000
Sum varige driftsmidler 30.978.000 31.679.000 32.232.000 30.513.000 30.737.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.110.000 2.110.000 2.110.000 2.110.000 2.110.000
Sum anleggsmidler 33.088.000 33.789.000 34.342.000 32.623.000 32.847.000
Varebeholdning 285.000 0 0 22.000
Kundefordringer 724.000 262.000 1.056.000 267.000 1.755.000
Andre fordringer 45.000 7.000 7.000 0 1.174.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 214.000 333.000 1.045.000 162.000 243.000
Sum omløpsmidler 984.000 888.000 2.108.000 429.000 3.194.000
Sum eiendeler 34.072.000 34.677.000 36.450.000 33.052.000 36.041.000
Sum opptjent egenkapital 3.724.000 5.558.000 7.169.000 7.101.000 7.539.000
Sum egenkapital 3.724.000 5.558.000 7.169.000 7.101.000 7.539.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.143.000 26.532.000 27.515.000 24.794.000 26.206.000
Leverandørgjeld 374.000 237.000 471.000 198.000 1.340.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 251.000 274.000 418.000 448.000 701.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.580.000 2.076.000 877.000 510.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 4.205.000 2.587.000 1.766.000 1.157.000 2.297.000
Sum gjeld og egenkapital 34.072.000 34.677.000 36.450.000 33.052.000 36.042.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.221.000 -1.699.000 342.000 -728.000 897.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 1.2 0.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 1.2 0.4 1.4
Soliditet 10.9 1 19.7 21.5 20.9
Resultatgrad 5.0 13.2 21.6 2 23.2
Rentedekningsgrad 1.0 1.9 3.7 5 4.3
Gjeldsgrad 8.1 5.2 4.1 3.7 3.8
Total kapitalrentabilitet 2.2 5 7.5 1 8.4
Signatur
26.02.2016
Prokurister
19.03.2021
Prokura hver for seg
Moe Bye Egil
Prokura hver for seg
Bredesen Opset Dag Brede
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00