Mal I Sør As
Juridisk navn:  Mal I Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95081140
Postboks 1112 Østre Lohnelier 65 Fax:
4683 Søgne 4642 Søgne
Fylke: Kommune: https://www.malisor.no/
Agder Kristiansand
Org.nr: 888436022
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 05.07.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
66,51%
Resultat  
  
107,76%
Egenkapital  
  
42,55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 45.921.000 27.578.000 22.780.000 24.983.000 16.291.000
Resultat: 7.575.000 3.646.000 4.547.000 5.346.000 3.150.000
Egenkapital: 3.012.000 2.113.000 1.787.000 1.321.000 1.285.000
Regnskap for Mal I Sør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 45.921.000 27.578.000 22.780.000 24.983.000 16.291.000
Driftskostnader -38.357.000 -23.903.000 -18.226.000 -19.671.000 -13.160.000
Driftsresultat 7.565.000 3.674.000 4.553.000 5.313.000 3.130.000
Finansinntekter 13.000 13.000 38.000 39.000 25.000
Finanskostnader -3.000 -41.000 -43.000 -6.000 -5.000
Finans 10.000 -28.000 -5.000 33.000 20.000
Resultat før skatt 7.575.000 3.646.000 4.547.000 5.346.000 3.150.000
Skattekostnad -1.676.000 -821.000 -1.081.000 -1.310.000 -802.000
Årsresultat 5.899.000 2.826.000 3.466.000 4.035.000 2.348.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.029.000 2.838.000 2.416.000 2.237.000 562.000
Sum omløpsmidler 15.381.000 8.401.000 8.015.000 9.454.000 7.044.000
Sum eiendeler 17.410.000 11.239.000 10.431.000 11.691.000 7.606.000
Sum opptjent egenkapital 2.799.000 1.900.000 1.575.000 1.108.000 1.073.000
Sum egenkapital 3.012.000 2.113.000 1.787.000 1.321.000 1.285.000
Sum langsiktig gjeld 1.201.000 1.158.000 1.162.000 0
Sum kortsiktig gjeld 14.398.000 7.925.000 7.486.000 9.208.000 6.321.000
Sum gjeld og egenkapital 17.409.000 11.238.000 10.431.000 11.690.000 7.606.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.207.000 27.470.000 22.624.000 24.983.000 16.291.000
Andre inntekter -286.000 108.000 155.000 0 0
Driftsinntekter 45.921.000 27.578.000 22.780.000 24.983.000 16.291.000
Varekostnad -17.572.000 -10.450.000 -5.906.000 -7.798.000 -3.577.000
Lønninger -14.420.000 -10.110.000 -9.359.000 -8.814.000 -7.065.000
Avskrivning -541.000 -154.000 -137.000 -124.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 -300.000 0
Andre driftskostnader -5.824.000 -3.189.000 -2.824.000 -2.635.000 -2.415.000
Driftskostnader -38.357.000 -23.903.000 -18.226.000 -19.671.000 -13.160.000
Driftsresultat 7.565.000 3.674.000 4.553.000 5.313.000 3.130.000
Finansinntekter 13.000 13.000 38.000 39.000 25.000
Finanskostnader -3.000 -41.000 -43.000 -6.000 -5.000
Finans 10.000 -28.000 -5.000 33.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -2.500.000 -3.000.000 -4.000.000 -2.500.000
Årsresultat 5.899.000 2.826.000 3.466.000 4.035.000 2.348.000
Balanse detaljer          
Goodwill 100.000 125.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 466.000 287.000 220.000 181.000 146.000
Fast eiendom 1.590.000 1.590.000 1.590.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.315.000 794.000 395.000 319.000 248.000
Sum varige driftsmidler 1.315.000 2.384.000 1.985.000 1.909.000 248.000
Sum finansielle anleggsmidler 247.000 167.000 211.000 148.000 168.000
Sum anleggsmidler 2.029.000 2.838.000 2.416.000 2.237.000 562.000
Varebeholdning 375.000 350.000 350.000 650.000
Kundefordringer 4.006.000 4.971.000 3.453.000 3.616.000 2.012.000
Andre fordringer 4.193.000 1.160.000 1.478.000 1.116.000 931.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.182.000 1.895.000 2.734.000 4.372.000 3.452.000
Sum omløpsmidler 15.381.000 8.401.000 8.015.000 9.454.000 7.044.000
Sum eiendeler 17.410.000 11.239.000 10.431.000 11.691.000 7.606.000
Sum opptjent egenkapital 2.799.000 1.900.000 1.575.000 1.108.000 1.073.000
Sum egenkapital 3.012.000 2.113.000 1.787.000 1.321.000 1.285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.201.000 1.158.000 1.162.000 0
Leverandørgjeld 1.501.000 847.000 379.000 692.000 684.000
Betalbar skatt 1.881.000 762.000 1.120.000 1.345.000 786.000
Skyldig offentlige avgifter 2.064.000 1.363.000 1.242.000 1.620.000 1.065.000
Utbytte -5.000.000 -2.500.000 -3.000.000 -4.000.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 8.953.000 4.953.000 4.745.000 5.551.000 3.786.000
Sum kortsiktig gjeld 14.398.000 7.925.000 7.486.000 9.208.000 6.321.000
Sum gjeld og egenkapital 17.409.000 11.238.000 10.431.000 11.690.000 7.606.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 983.000 476.000 529.000 246.000 723.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 1 1
Soliditet 17.3 18.8 17.1 11.3 16.9
Resultatgrad 16.5 13.3 2 21.3 19.2
Rentedekningsgrad 2.521.7 89.6 105.9 885.5 6
Gjeldsgrad 4.8 4.3 4.8 7.9 4.9
Total kapitalrentabilitet 43.5 32.8 4 45.8 41.5
Signatur
23.09.2010
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom Arne AamodtStyreleder41
Yngvar AamodtStyremedlem38
Tønnes SindlandStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mur I Sør Eiendom As20.00 
Yngvar Aamodt As80.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00