Randaberg Sokn
Juridisk navn:  Randaberg Sokn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51413130
Postboks 19 2.Etg. Vistnesveien 2 Fax: 51410330
4070 Randaberg 4070 Randaberg
Fylke: Kommune: www.randaberg.kirken.no
Rogaland Randaberg
Org.nr: 989003364
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 01.01.2005
Foretakstype: KIRK
Revisor: Rogaland Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for Randaberg Sokn
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Målfrid Vestvik BjåstadStyreleder49
Eivind EmmerhoffNestleder37
Ingunn FjermedalStyremedlem70
Møyfrid BøStyremedlem53
Tormod Johan Litlere KlüverStyremedlem37
Egil VestvikStyremedlem61
Gro VistnesStyremedlem50
Marius Skjældal CazonStyremedlem24
Geoffrey Alexander HoltmannStyremedlem34
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00