Erga Fjos DA
Juridisk navn:  Erga Fjos DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95814887
Brautvegen 520 Brautvegen 520 Fax:
4343 Orre 4343 Orre
Fylke: Kommune: Brautveien 520
Rogaland Klepp
Org.nr: 990478953
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 20.10.2006
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0,16%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-14,65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2018
Omsetning: 5.086.000 5.078.000
Resultat: 0 0
Egenkapital: 1.317.000 1.543.000
Regnskap for Erga Fjos DA
Resultat 2020 2018
Driftsinntekter 5.086.000 5.078.000
Driftskostnader -5.084.000 -5.076.000
Driftsresultat 3.000 2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000 -2.000
Finans -3.000 -2.000
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 177.000 192.000
Sum omløpsmidler 1.935.000 1.851.000
Sum eiendeler 2.112.000 2.043.000
Sum opptjent egenkapital 1.317.000 0
Sum egenkapital 1.317.000 1.543.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 795.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 2.112.000 2.043.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.262.000 4.168.000
Andre inntekter 824.000 909.000
Driftsinntekter 5.086.000 5.078.000
Varekostnad -2.680.000 -2.485.000
Lønninger -501.000 -623.000
Avskrivning -44.000 -48.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.859.000 -1.920.000
Driftskostnader -5.084.000 -5.076.000
Driftsresultat 3.000 2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000 -2.000
Finans -3.000 -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 190.000
Driftsløsøre 175.000 0
Sum varige driftsmidler 175.000 190.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 2.000
Sum anleggsmidler 177.000 192.000
Varebeholdning 1.551.000 1.301.000
Kundefordringer 292.000 353.000
Andre fordringer 41.000 63.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 51.000 135.000
Sum omløpsmidler 1.935.000 1.851.000
Sum eiendeler 2.112.000 2.043.000
Sum opptjent egenkapital 1.317.000 0
Sum egenkapital 1.317.000 1.543.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 544.000 249.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 251.000 251.000
Sum kortsiktig gjeld 795.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 2.112.000 2.043.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.140.000 1.351.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3.7
Likviditetsgrad 2 0.5 1.1
Soliditet 62.4 75.5
Resultatgrad 0.1 0
Rentedekningsgrad 1.0 1
Gjeldsgrad 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.1 0.1
Signatur
26.10.2021
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00