Brunes Melk Samdrift DA
Juridisk navn:  Brunes Melk Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51673999
Brunesveien 93 Brunesveien 93 Fax:
4322 Sandnes 4322 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 990631638
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 05.12.2006
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
23,18%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
15,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2018
Omsetning: 7.413.000 6.018.000 6.744.000
Resultat: 0 0 0
Egenkapital: 1.889.000 1.633.000 1.432.000
Regnskap for Brunes Melk Samdrift DA
Resultat 2021 2020 2018
Driftsinntekter 7.413.000 6.018.000 6.744.000
Driftskostnader -5.453.000 -4.230.000 -6.741.000
Driftsresultat 9.000 3.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -9.000 -3.000
Finans -9.000 -3.000
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 12.000 12.000
Sum omløpsmidler 2.413.000 2.384.000 1.997.000
Sum eiendeler 2.425.000 2.396.000 2.009.000
Sum opptjent egenkapital 1.889.000 1.633.000 1.432.000
Sum egenkapital 1.889.000 1.633.000 1.432.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 536.000 763.000 577.000
Sum gjeld og egenkapital 2.425.000 2.396.000 2.009.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.614.000 5.244.000 5.305.000
Andre inntekter 799.000 775.000 1.439.000
Driftsinntekter 7.413.000 6.018.000 6.744.000
Varekostnad -4.781.000 -3.693.000 -4.098.000
Lønninger -686.000 -635.000 -552.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.010.000
Driftskostnader -5.453.000 -4.230.000 -6.741.000
Driftsresultat 9.000 3.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -9.000 -3.000
Finans -9.000 -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 24.000 12.000
Sum anleggsmidler 12.000 12.000 12.000
Varebeholdning 1.954.000 1.801.000 1.337.000
Kundefordringer 324.000 417.000 456.000
Andre fordringer 38.000 166.000 203.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 96.000 0
Sum omløpsmidler 2.413.000 2.384.000 1.997.000
Sum eiendeler 2.425.000 2.396.000 2.009.000
Sum opptjent egenkapital 1.889.000 1.633.000 1.432.000
Sum egenkapital 1.889.000 1.633.000 1.432.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 428.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 518.000 335.000 277.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 0
Sum kortsiktig gjeld 536.000 763.000 577.000
Sum gjeld og egenkapital 2.425.000 2.396.000 2.009.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.877.000 1.621.000 1.420.000
Likviditetsgrad 1 4.5 3.1 3.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.1
Soliditet 77.9 68.2 71.3
Resultatgrad 0.1 0
Rentedekningsgrad 1.0 1
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.4 0.1
Signatur
24.04.2012
BENT EIRIK BRUNES
Prokurister
24.04.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00