Partsrederiet Bendiksen Ansvarlig Selskap
Juridisk navn:  Partsrederiet Bendiksen Ansvarlig Selskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77632232
Evjenvegen 104 Evjenvegen 104 Fax:
9024 Tomasjord 9024 Tomasjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 990726272
Aksjekapital: 766 NOK
Etableringsdato: 02.01.2007
Foretakstype: PRE
Regnskapsfører: Nor Regnskap Tromsø As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26,95%
Resultat  
  
-36,34%
Egenkapital  
  
4,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.588.000 2.174.000 2.254.000 1.972.000 1.480.000
Resultat: 254.000 399.000 407.000 294.000 132.000
Egenkapital: 2.510.000 2.398.000 2.499.000 1.784.000 1.490.000
Regnskap for Partsrederiet Bendiksen Ansvarlig Selskap
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.588.000 2.174.000 2.254.000 1.972.000 1.480.000
Driftskostnader -1.340.000 -1.789.000 -1.855.000 -1.684.000 -1.355.000
Driftsresultat 247.000 384.000 399.000 287.000 125.000
Finansinntekter 6.000 14.000 8.000 6.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 6.000 14.000 8.000 6.000 6.000
Resultat før skatt 254.000 399.000 407.000 294.000 132.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 254.000 399.000 407.000 294.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.349.000 1.485.000 1.645.000 1.535.000 1.713.000
Sum omløpsmidler 1.173.000 913.000 855.000 914.000 305.000
Sum eiendeler 2.522.000 2.398.000 2.500.000 2.449.000 2.018.000
Sum opptjent egenkapital 1.836.000 2.131.000 1.733.000 1.018.000 724.000
Sum egenkapital 2.510.000 2.398.000 2.499.000 1.784.000 1.490.000
Sum langsiktig gjeld 0 500.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 0 165.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 2.523.000 2.397.000 2.499.000 2.449.000 2.017.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.415.000 2.167.000 2.234.000 1.972.000 1.470.000
Andre inntekter 172.000 7.000 21.000 0 10.000
Driftsinntekter 1.588.000 2.174.000 2.254.000 1.972.000 1.480.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -804.000 -1.227.000 -1.361.000 -1.189.000 -754.000
Avskrivning -135.000 -160.000 -190.000 -178.000 -214.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -401.000 -402.000 -304.000 -317.000 -387.000
Driftskostnader -1.340.000 -1.789.000 -1.855.000 -1.684.000 -1.355.000
Driftsresultat 247.000 384.000 399.000 287.000 125.000
Finansinntekter 6.000 14.000 8.000 6.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 6.000 14.000 8.000 6.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 254.000 399.000 407.000 294.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 85.000 112.000 147.000 194.000
Sum varige driftsmidler 769.000 905.000 1.065.000 955.000 1.133.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.349.000 1.485.000 1.645.000 1.535.000 1.713.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 7.000 7.000 13.000 0 10.000
Andre fordringer 77.000 57.000 34.000 7.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.089.000 849.000 808.000 907.000 283.000
Sum omløpsmidler 1.173.000 913.000 855.000 914.000 305.000
Sum eiendeler 2.522.000 2.398.000 2.500.000 2.449.000 2.018.000
Sum opptjent egenkapital 1.836.000 2.131.000 1.733.000 1.018.000 724.000
Sum egenkapital 2.510.000 2.398.000 2.499.000 1.784.000 1.490.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 500.000 500.000
Leverandørgjeld 13.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 165.000 27.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 0 165.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 2.523.000 2.397.000 2.499.000 2.449.000 2.017.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.160.000 913.000 855.000 749.000 278.000
Likviditetsgrad 1 90.2 5.5 11.3
Likviditetsgrad 2 90.2 0 5.5 11.3
Soliditet 99.5 100.0 1 72.8 73.9
Resultatgrad 15.6 17.7 17.7 14.6 8.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 10.0 16.6 16.3 1 6.5
Signatur
29.05.2013
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
29.05.2013
Deltakerne hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00